Guardar o Coração

Se do vi estas levitaj kun Kristo, serĉu tion, kio estas supre, kie Kristo sidas dekstre de Dio.

Colossenses 3:1

Pli ol ĉion gardatan, gardu vian koron; Ĉar el ĝi eliras la vivo.

Provérbios 4:23

Donu, mia filo, vian koron al mi, Kaj al viaj okuloj plaĉu miaj vojoj.

Provérbios 23:26

Kaj amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta forto.

Kaj ĉi tiuj vortoj, kiujn mi ordonas al vi hodiaŭ, estu en via koro;

Deuteronômio 6:5,6

Alproksimiĝu al Dio, kaj Li alproksimiĝos al vi. Purigu la manojn, vi pekuloj, kaj ĉastigu la korojn, vi duoblanimuloj.

Tiago 4:8

Mia filo! ne forgesu mian instruon, Kaj via koro konservu miajn ordonojn.

Ĉar ili akirigos al vi longan vivon, Jarojn de vivo kaj paco.

Provérbios 3:1,2

Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio.

Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo.

Filipenses 4:6,7

Fortika estas mia koro, ho Dio, fortika estas mia koro; Mi kantos kaj gloros.

Salmos 57:7

Kaj ne konformiĝu al ĉi tiu mondo; sed aliformiĝu per renovigado de via menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de Dio.

Romanos 12:2

Esploru min, ho Eternulo, kaj elprovu min; Refandu mian internaĵon kaj mian koron.

Ĉar Via favorkoreco estas antaŭ miaj okuloj; Kaj mi marŝas en Via vero.

Salmos 26:2,3

Feliĉaj estas la kore puraj, ĉar ili vidos Dion.

Mateus 5:8

Ĉi tiu libro de la instruo ne foriĝu de via buŝo, sed meditu pri ĝi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu ĉion, kio estas skribita en ĝi; ĉar tiam vi havos feliĉon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson.

Josué 1:8

Vi ankaŭ paciencu; fortikigu viajn korojn; ĉar la alveno de la Sinjoro alproksimiĝas.

Tiago 5:8

Per mia tuta koro mi Vin serĉas; Ne lasu min deflankiĝi de Viaj ordonoj.

En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antaŭ Vi.

Salmos 119:10,11

Bona homo el la bona trezorejo de sia koro liveras bonon, kaj malbona homo el la malbona trezorejo liveras malbonon; ĉar el la abundo de la koro parolas lia buŝo.

Lucas 6:45

3 Vi esploras mian koron, ekzamenas ĝin en la nokto; Vi elprovas min, Kaj Vi trovas nenion, kion mi intencus, Sed kio ne volus eliri el mia buŝo.

4 Pri homaj faroj, konforme al la vortoj el Via buŝo, Mi gardis min de vojoj kontraŭleĝaj.

5 Miaj paŝoj tuj sekvas en Viaj postesignoj, miaj piedoj ne ŝanceliĝas.

Salmos 17:3-5

Koron puran kreu al mi, ho Dio, Kaj spiriton fidelan novigu en mi.

Salmos 51:10

Esploru min, ho Dio, kaj konu mian koron; Provu min kaj sciu miajn pensojn.

Kaj rigardu, ĉu mi estas sur malbona vojo, Kaj gvidu min sur la vojo de eterneco.

Salmos 139:23,24

tiam li diris al ili:Enmetu en vian koron ĉiujn vortojn, per kiuj mi avertas vin hodiaŭ, kaj transdonu ilin al viaj gefiloj, por ke ili penu plenumi ĉiujn vortojn de ĉi tiu instruo.

Deuteronômio 32:46