Homem de Deus

22 por ke vi formetu, rilate al antaŭa konduto, la malnovan homon, pereeman laŭ trompaj deziroj,

23 kaj renoviĝu rilate al la spirito de via menso,

24 kaj surmetu la novan homon, kreitan laŭ Dio en justeco kaj vera sankteco.

Efésios 4:22-24

Neniu malestimu vian junecon, sed vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per ĉasteco.

1 Timóteo 4:12

9 BET. Per kio junulo povas purigi sian vojon? Per plenumado laŭ Viaj vortoj.

10 Per mia tuta koro mi Vin serĉas; Ne lasu min deflankiĝi de Viaj ordonoj.

11 En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antaŭ Vi.

12 Benata Vi estas, ho Eternulo; Instruu al mi Viajn leĝojn.

13 Per miaj lipoj mi rakontas Ĉiujn decidojn de Via buŝo.

14 Pri la vojo de Viaj leĝoj mi ĝojas, Kiel pri granda riĉeco.

15 Pri Viaj ordonoj mi meditas, Kaj mi rigardas Viajn vojojn.

16 Mi havas plezuron de Viaj leĝoj, Mi ne forgesas Vian vorton.

Salmos 119:9-16

Sed vi, ho homo de Dio, forsaviĝu de tiaj aferoj, kaj sekvu justecon, piecon, fidon, amon, paciencon, mildecon.

1 Timóteo 6:11

Viglu, staru firme en la fido, viriĝu, fortiĝu.

Ĉio via estu farata en amo.

1 Coríntios 16:13,14

Ni scias, ke Dio ne atentas pekulojn; sed se iu estas adoranto de Dio kaj plenumas Lian volon, tiun Li atentas.

João 9:31

Jen estas la historio de Noa: Noa estis homo virta kaj senmakula en sia generacio; kun Dio Noa iradis.

Gênesis 6:9

Sed al ĉiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton fariĝi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo,

kiuj naskiĝis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio.

João 1:12,13

De Dio estis sendita viro, kies nomo estis Johano.

Tiu venis kiel atestanto, por atesti pri la lumo, por ke ĉiuj per li kredu.

João 1:6,7

Estas dirite al vi, ho homo, kio estas bona kaj kion la Eternulo postulas de vi:nur agi juste, ami bonfarojn, kaj esti modesta antaŭ via Dio.

Miquéias 6:8

Antaŭ la vizaĝo de prudentulo estas saĝo; Sed la okuloj de malsaĝulo estas en la fino de la tero.

Provérbios 17:24

1 Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj, Nek staras sur vojo de pekuloj, Nek sidas en kunsido de blasfemantoj;

2 Sed li nur havas deziron por la leĝo de la Eternulo, Kaj pri Lia leĝo li pensas tage kaj nokte.

3 Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj, Donanta sian frukton en sia tempo, Kaj kies folio ne velkas; Kaj en ĉio, kion li faras, li sukcesos.

4 Ne tiel estas la malpiuloj; Sed ili estas kiel grenventumaĵo, kiun disblovas la vento.

5 Tial ne staros fortike la malpiuloj ĉe la juĝo, Nek la pekuloj en societo de piuloj.

6 Ĉar la Eternulo konas la vojon de piuloj; Sed la vojo de malpiuloj pereos.

Salmos 1:1-6

Estis iu homo en la lando Uc, lia nomo estis Ijob. Tiu homo estis honesta, justa, diotima, kaj li evitadis malbonon.

Jó 1:1