Humildade

Fine, estu ĉiuj samideaj, simpatiaj, fratamemaj, kompatemaj, humilanimaj;

1 Pedro 3:8

Antaŭ la pereo la koro de homo fieriĝas, Kaj antaŭ honoro estas humileco.

Provérbios 18:12

sed Mia popolo, kiu portas Mian nomon, humiliĝos kaj preĝos kaj serĉos Mian vizaĝon kaj returnos sin de siaj malbonaj vojoj:tiam Mi aŭskultos el la ĉielo, kaj pardonos ilian pekon kaj resanigos ilian landon.

2 Crônicas 7:14

nenion farante malpace aŭ arogante, sed kun humileco rigardante unu la alian kiel pli indan, ol li mem;

Filipenses 2:3

Estas dirite al vi, ho homo, kio estas bona kaj kion la Eternulo postulas de vi:nur agi juste, ami bonfarojn, kaj esti modesta antaŭ via Dio.

Miquéias 6:8

Edzinoj, submetiĝu al viaj edzoj, kiel decas en la Sinjoro.

Edzoj, amu viajn edzinojn, kaj ne maldolĉiĝu kontraŭ ili.

Colossenses 3:18,19

Por humileco kaj timo antaŭ la Eternulo Oni ricevas riĉecon kaj honoron kaj vivon.

Provérbios 22:4

Surmetu do, kiel elektitoj de Dio, sanktaj kaj amataj, koron de kompato, bonkorecon, humilecon, mildecon, toleremecon;

Colossenses 3:12

Kaj sidiĝinte, li alvokis la dek du, kaj diris al ili:Se iu volas esti unua, li estos lasta el ĉiuj, kaj servanto de ĉiuj.

Marcos 9:35

Ĉar vi, fratoj, estas vokitaj al libereco; tamen ne uzu vian liberecon kiel pretekston por la karno, sed per amo servu unu la alian.

Gálatas 5:13

kaj diris al ili:Kiu akceptos ĉi tiun infanon en mia nomo, tiu min akceptas; kaj kiu min akceptos, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis; ĉar kiu estas plej malgranda inter vi ĉiuj, tiu estas granda.

Lucas 9:48

La fiereco de homo lin malaltigos; Sed humilulo atingos honoron.

Provérbios 29:23

La timo antaŭ la Eternulo instruas saĝon, Kaj humileco troviĝas antaŭ honoro.

Provérbios 15:33

Bona kaj justa estas la Eternulo, Tial Li montras al pekantoj la vojon.

Li gvidas la humilulojn en justeco, Kaj instruas al la humiluloj Siajn vojojn.

Salmos 25:8,9

Nun al nia Dio kaj Patro estu gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.

Filipenses 4:20

Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaŭ vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron ĉe homoj. Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.

Mateus 6:2

Humiligu vin do sub la potencan manon de Dio, por ke Li altigu vin ĝustatempe;

1 Pedro 5:6

Se venis malhumileco, venos ankaŭ honto; Sed ĉe la humiluloj estas saĝo.

Provérbios 11:2

Via ornamo estu ne la ekstera ornamo de harplektado kaj orportado, aŭ la surmetado de vestoj;

sed la kaŝita homo de la koro en la nedifektebla vesto de spirito milda kaj trankvila, kiu estas multevalora antaŭ Dio.

1 Pedro 3:3,4

Humiliĝu antaŭ la Sinjoro, kaj Li vin altigos.

Tiago 4:10

Kiu inter vi estas saĝa kaj prudenta? tiu elmontru per honesta vivado siajn farojn en mildeco de saĝeco.

Tiago 3:13

kun ĉia humileco kaj mildeco, kun toleremeco, paciencante unu al alia en amo,

Efésios 4:2

kaj la malnoblajn objektojn de la mondo, kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj eĉ la nerealajn, por neniigi la realajn;

por ke neniu karno fieru antaŭ Dio.

1 Coríntios 1:28,29

Metu sur vin mian jugon, kaj lernu ĉe mi, ĉar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj.

Ĉar mia jugo estas facila, kaj mia ŝarĝo estas malpeza.

Mateus 11:29,30

Estu simpatiaj unu al alia. Ne pripensadu altajn aferojn, sed klinadu vin al humilaj aferoj. Ne opiniu vin saĝaj.

Romanos 12:16