Bom Dia

Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!

Salmos 5:3

Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek!

Salmos 57:8

Zsoltár, ének szombat napra.

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!

Salmos 92:1,2

22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!

23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!

24 Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.

Lamentações 3:22-24

1 Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását.

3 Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait;

Salmos 96:1-3

Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midõn felserkenek.

Salmos 17:15

Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettõ jó lesz egyszersmind.

Eclesiastes 11:6

Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.

Salmos 59:16

Dávid dicsérõ éneke.

Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!

Salmos 145:1,2

Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földén?

Salmos 88:13

Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

Salmos 118:24

A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk õ vele.

1 Tessalonicenses 5:10

Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

Salmos 119:97

Örvény örvényt hív elõ zuhatagjaid hangjára; minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem!

Salmos 42:8

A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.

Salmos 65:8

Felkel még éjjel, eledelt ád az õ házának, és rendel ételt az õ szolgálóleányinak.

Provérbios 31:15

Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!

Lamentações 3:22,23

24 Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg tégedet.

25 Világosítsa meg az Úr az õ orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.

26 Fordítsa az Úr az õ orczáját te reád, és adjon békességet néked.

Números 6:24-26

Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, [és] megelégszel kenyérrel.

Provérbios 20:13

Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi idõnkben.

Salmos 90:14

Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!

Salmos 143:8

Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.

Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. [ (Psalms 59:18) Én erõsségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: õ az én kegyelmes Istenem! ]

Salmos 59:16,17

Uram, könyörülj rajtunk! Téged várunk; légy karjuk reggelenként, és szabadítónk a szorongatásnak idején!

Isaías 33:2

Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erõsítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.

Isaías 50:4

Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.

Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

Salmos 30:4,5

És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtõl.

És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lõn este és lõn reggel, elsõ nap.

Gênesis 1:4,5

És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2 Pedro 1:19

Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

Salmos 30:5