Esperar no Senhor

׃

׃

Salmos 130:5,6

1 ׃

2 ׃

3 ׀ ־ ׃

4 ׀ ׃

5 ־ ־ ־ ׃

6 ׀ ׀ ׀ ׃

7 ׀ ־ ׃

8 ־ ־ ׃

9 ־ ׃

10 ׀ ׃

11 ־ ׀ ־ ׃

12 ־ ׃

13 ־ ׀ ־ ־ ׃

14 ׃

Salmos 40:1-14

20 ׃

21 ־ ׃

22 ־ ׃

Salmos 33:20-22

׀ ־ ׃

Salmos 62:5

־ ־ ־ ־ ׃

־ ׃

Provérbios 3:5,6

־ ־ ׃ ס

Isaías 30:18

׃ פ

Isaías 40:31

1 ׀ ׀ ־ ׃

2 ׀ ־ ׃

3 ־ ׀ ־ ־ ׃

4 ׀ ־ ־ ־ ־ ׃

5 ׀ ׃

6 ׃

7 ־ ׃

8 ׀ ־ ׃

9 ־ ׀ ־ ־ ־ ־ ׃

10 ־ ׃

11 ׃

12 ־ ־ ־ ׃

13 ־ ׃

14 ־ ־ ׃

Salmos 27:1-14

־ ׃

־ ־ ׃

Salmos 27:13,14

־ ־ ׃

Salmos 27:14

־ ׀ ׃

Salmos 37:34