Namoro e Sexo

2 ־ ־ ־ ־ ׃

3 ׃

4 ׃

Salmos 51:2-4

7 ־ ׃

8 ־ ׃

9 ׃

10 ׃

11 ־ ׃

12 ־ ׃

Salmos 51:7-12

1 ־ ׃

2 ׃

3 ־ ־ ׃

4 ׀ ׃

5 ־ ׃

6 ־ ־ ׀ ׃

Salmos 32:1-6