Sonhos

־ ׃

Salmos 126:1

26 ־ ׃

27 ־ ׃

28 ־ ׃ פ

Daniel 2:26-28

1 ־ ־ ׃ פ

2 ־ ׃

3 ־ ־ ׃

4 ־ ־ ־ ־ ־ ׃

Deuteronômio 13:1-4

־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ׃

Jeremias 23:32

־ ־ ־ ׃

Números 12:6

־ ׃

Gênesis 40:8

־ ־ ׃

Eclesiastes 5:3

־ ׃

־ ׃

Jeremias 23:25,26

־ ׃

Provérbios 16:3

Joel 2:28

־ ־ ־ ׃

Eclesiastes 5:7

־ ׃

־ ־ ׃

Gênesis 41:15,16

־ ׃

Provérbios 19:21

־ ־ ׃

Daniel 1:17