1 Tämä on luettelo Esaun eli Edomin jälkeläisistä.

2 Esau otti vaimoikseen kaksi kanaanilaisnaista: Adan, heettiläisen Elonin tyttären, ja Oholibaman, joka oli horilaisen Sibeonin pojan Anan tytär.

3 Heidän lisäkseen hän otti vaimokseen Ismaelin tyttären Basematin, joka oli Nebajotin sisar.

4 Ada synnytti Esaulle Elifasin, Basemat synnytti Reuelin,

5 ja Oholibama synnytti Jeusin, Jaelamin ja Korahin. Nämä olivat Esaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaaninmaassa.

6 Sitten Esau otti mukaan vaimonsa, poikansa, tyttärensä ja kaiken väkensä, karjansa, kaikki juhtansa ja kaiken maassa hankkimansa omaisuuden ja muutti toiseen maahan veljensä Jaakobin tieltä.

7 Heillä oli kummallakin niin runsaasti karjaa, etteivät he enää mahtuneet asumaan samalla seudulla eikä maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt antamaan elantoa heille molemmille heidän suurten laumojensa vuoksi.

8 Esau eli Edom asettui asumaan Seirin vuorille.

9 Tämä on luettelo Esaun, Edomin kantaisän, jälkeläisistä, jotka asuvat Seirin vuoristossa.

10 Nämä olivat Esaun poikien nimet: Elifas, Esaun vaimon Adan poika; Reuel, Esaun vaimon Basematin poika.

11 Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefo, Gaetam ja Kenas.

12 Esaun pojalla Elifasilla oli myös sivuvaimo Timna, joka synnytti hänelle Amalekin. Tässä olivat Esaun vaimon Adan jälkeläiset.

13 Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. He olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä.

14 Pojat, jotka Esaun vaimo Oholibama, Sibeonin pojan Anan tytär, synnytti Esaulle, olivat Jeus, Jaelam ja Korah.

15 Seuraavassa luetellaan Esaun jälkeläisten heimo- kunnat. Esaun esikoisen Elifasin jälkeläisiä olivat nämä heimokunnat: Teman, Omar, Sefo, Kenas,

16 Ko- rah, Gaetam ja Amalek. Tässä olivat Elifasin suvun heimokunnat, jotka asuivat Edomin maassa. Nämä oli- vat Adan jälkeläisiä.

17 Esaun pojan Reuelin jälkeläisten heimokunnat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. Tässä olivat Reuelin suvun heimokunnat, jotka nekin asuivat Edomin maassa. Nämä olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä.

18 Esaun vaimon Oholibaman pojat olivat Jeus, Jaelam ja Korah. Heistä saivat nimensä Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, jälkeläisten heimokunnat.

19 Tässä olivat Esaun pojat ja heistä polveutuneet heimokunnat. Tämä oli Edomin suku.

20 Nämä olivat horilaisen Seirin pojat, jotka entuudestaan asuivat Edomin maassa: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,

21 Dison, Eser ja Disan. Heistä saivat nimensä horilaisten, Seirin jälkeläisten, heimokunnat Edomin maassa.

22 Lotanin pojat olivat Hori ja Hemam, ja Lotanilla oli sisar nimeltä Timna.

23 Sobalin pojat olivat Alvan, Manahat, Ebal, Sefo ja Onam.

24 Sibeonin pojat olivat Aija ja Ana; hän oli se Ana, joka löysi kuumat lähteet autiomaasta paimentaessaan isänsä Sibeonin aaseja.

25 Anan poika oli Dison, ja hänen tyttärensä oli Oholibama.

26 Disonin pojat olivat Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.

27 Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Akan.

28 Ja Disanin pojat olivat Us ja Aran.

29 Nämä olivat horilaisten heimokunnat: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,

30 Dison, Eser ja Disan. Tässä olivat Seirin maassa asuvat horilaisten heimokunnat järjestyksessä lueteltuina.

31 Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edo- min maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan:

32 Edomin ensimmäinen kuningas oli Bela, Beorin poika, ja hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

33 Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta.

34 Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta.

35 Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit.

36 Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta.

37 Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista.

38 Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika.

39 Kun Baal-Hanan, Akborin poika, kuoli, tuli kuninkaaksi Hadar. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pau. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär.

40 Nämä olivat Esaun jälkeläisten heimokunnat lueteltuina suvuittain ja asuinpaikkojensa mukaan: Timna, Alva, Jetet,

41 Oholibama, Ela, Pinon,

42 Kenas, Teman, Mibsar,

43 Magdiel ja Iram. Tässä olivat Edomin maan heimokunnat lueteltuina asuin- paikkojensa mukaan. Tämä oli Esaun, Edomin kan- taisän, suku.

1 Now these are the generations of Esau, that is to say, Edom.

2 Esau's wives were women of Canaan: Adah, the daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah, the daughter of Anah, the daughter of Zibeon the Hivite,

3 And Basemath, Ishmael's daughter, the sister of Nebaioth.

4 Adah had a son Eliphaz; and Basemath was the mother of Reuel;

5 Oholibamah was the mother of Jeush, Jalam, and Korah; these are the sons of Esau, whose birth took place in the land of Canaan.

6 Esau took his wives and his sons and his daughters, and all the people of his house, and his beasts and his cattle and all his goods which he had got together in the land of Canaan, and went into the land of Seir, away from his brother Jacob.

7 For their wealth was so great that the land was not wide enough for the two of them and all their cattle.

8 So Esau made his living-place in the hill-country of Seir (Esau is Edom).

9 And these are the generations of Esau, the father of the Edomites in the hill-country of Seir:

10 These are the names of Esau's sons: Eliphaz, the son of Esau's wife Adah, and Reuel, the son of Esau's wife Basemath.

11 The sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, Gatam, and Kenaz.

12 And Eliphaz, the son of Esau, had connection with a woman named Timna, who gave birth to Amalek: all these were the children of Esau's wife Adah.

13 And these are the sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah: they were the children of Esau's wife Basemath.

14 And these are the sons of Esau's wife Oholibamah, the daughter of Anah, the daughter of Zibeon: she was the mother of Jeush, Jalam, and Korah.

15 These were the chiefs among the sons of Esau: the sons of Eliphaz, Esau's first son: Teman, Omar, Zepho, Kenaz,

16 Korah, Gatam, Amalek: all these were chiefs in the land of Edom, the offspring of Eliphaz, the seed of Adah.

17 And these are the sons of Esau's son Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, Mizzah: these were the chiefs of Reuel in the land of Edom, the children of Esau's wife Basemath.

18 And these are the sons of Esau's wife Oholibamah: Jeush, Jalam, and Korah: these were the chiefs who came from Esau's wife Oholibamah, daughter of Anah.

19 These were the sons of Esau (that is, Edom), and these were their chiefs.

20 These are the sons of Seir the Horite who were living in that country; Lotan, Shobal, Zibeon, Anah,

21 Dishon, Ezer, and Dishan: these are the chiefs of the Horites, offspring of Seir in the land of Edom.

22 The children of Lotan were Hori and Hemam; Lotan's sister was Timna.

23 And these are the children of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam.

24 And these are the children of Zibeon: Aiah and Anah; that same Anah who made the discovery of the water-springs in the waste land, when he was looking after the asses of his father Zibeon.

25 And these are the children of Anah: Dishon and Oholibamah his daughter.

26 These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran.

27 These are the children of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Akan.

28 These are the children of Dishan: Uz and Aran.

29 These were the Horite chiefs: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah,

30 Dishon, Ezer, and Dishan. Such were the Horite chiefs in their order in the land of Seir.

31 And these are the kings who were ruling in the land of Edom before there was any king over the children of Israel.

32 Bela, son of Beor, was king in Edom, and the name of his chief town was Dinhabah.

33 At his death, Jobab, son of Zerah of Bozrah, became king in his place.

34 And at the death of Jobab, Husham, from the country of the Temanites, became king in his place.

35 And at the death of Husham, Hadad, son of Bedad, who overcame the Midianites in the field of Moab, became king; his chief town was named Avith.

36 And at the death of Hadad, Samlah of Masrekah became king.

37 And at the death of Samlah, Shaul of Rehoboth by the River became king in his place.

38 And at the death of Shaul, Baal-hanan, son of Achbor, became king.

39 And at the death of Baal-hanan, Hadar became king in his place; his chief town was named Pau, and his wife's name was Mehetabel; she was the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.

40 These are the names of the chiefs of Esau in the order of their families and their places: Timna, Alvah, Jetheth,

41 Oholibamah, Elah, Pinon,

42 Kenaz, Teman, Mibzar,

43 Magdiel, Iram; these are the Edomite chiefs, in their places in their heritage; this is Esau, the father of the Edomites.