1 Niin Israel lähti liikkeelle ja otti mukaan kaiken väkensä ja omaisuutensa. Kun hän saapui Beer- sebaan, hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Juma- lalle.

5 Jaakob lähti Beersebasta, ja hänen poikansa kuljettivat hänet sekä lapsensa ja vaimonsa Egyptiin niillä vaunuilla, jotka farao oli lähettänyt nouta- maan häntä.

6 He ottivat karjansa ja kaiken muun omaisuutensa, jonka olivat Kanaaninmaassa hankki- neet, ja niin Jaakob ja koko hänen sukunsa tulivat Egyptiin.

7 Jaakob vei kaikki poikansa ja pojanpoi- kansa, tyttärensä ja poikiensa tyttäret, koko sukun- sa mukanaan Egyptiin.

8 Nämä ovat Egyptiin tulleiden israelilaisten, Jaa- kobin jälkeläisten, nimet: Jaakobin esikoinen oli Ruuben,

9 ja Ruubenin pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi.

10 Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen.

11 Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari.

12 Juudan pojat olivat Er, Onan, Sela, Peres ja Serah. Er ja Onan olivat kuolleet Kanaanin- maassa. Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul.

13 Isaskarin pojat olivat Tola, Puvva, Jasub ja Simron.

14 Sebulonin pojat olivat Sered, Elon ja Jahleel.

15 Tässä olivat Lean pojat, jotka hän oli synnyttänyt Jaakobille Mesopotamiassa, ja näiden poikien pojat. Mesopotamiassa Lealle oli syntynyt myös tytär Dina. Näitä Jaakobin jälkeläisiä, poikia ja tyttäriä, oli kolmekymmentäkolme.

16 Gadin pojat olivat Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ja Areli.

17 Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar Sera. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel.

18 Näiden kuudentoista Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Silpa, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttä- relleen Lealle.

19 Jaakobin vaimon Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin.

20 Joosefille syntyivät Egyptissä pojat Manasse ja Efraim, ja heidät synnytti Asenat, Onin papin Poti-Feran tytär.

21 Benjaminin pojat olivat Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim ja Ard.

22 Näitä Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä, joiden kantaäiti oli Raakel, oli neljätoista.

23 Danin poika oli Husim.

24 Naftalin pojat olivat Jahseel, Guni, Jeser ja Sillem.

25 Näiden seitsemän Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Bilha, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Raake- lille.

26 Jaakobin jälkeläisiä, jotka tulivat hänen mukanaan Egyptiin, oli kaikkiaan kuusikymmentäkuusi henkeä, ja vielä lisäksi hänen poikiensa vaimot.

27 Joosefin poikia, jotka olivat syntyneet hänelle Egyptissä, oli kaksi. Näin oli Jaakobin sukuun kuu- luvia tullut Egyptiin kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä.

28 Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin luo ilmoittamaan heidän saapumisestaan Goseniin. Niin he tulivat Gosenin maakuntaan,

29 ja Joosef valjastutti vaununsa ja lähti sinne isäänsä Israelia vastaan. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkaansa vasten.

32 Sanon hänelle, että te olette paimenia, olette aina olleet karjankasvattajia ja olette nyt tuoneet tänne lampaanne, vuohenne, nautakarjanne ja kaiken muun omaisuutenne.

33 Kun sitten farao kutsuu teidät luokseen ja kysyy, mikä teidän ammattinne on,

1 And Israel went on his journey with all he had, and came to Beer-sheba, where he made offerings to the God of his father Isaac.

2 And God said to Israel in a night-vision, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.

3 And he said, I am God, the God of your father: go down to Egypt without fear, for I will make a great nation of you there:

4 I will go down with you to Egypt, and I will see that you come back again, and at your death Joseph will put his hands on your eyes.

5 Then Jacob went on from Beer-sheba; and the sons of Jacob took their father and their little ones and their wives in the carts which Pharaoh had sent for them.

6 And they took their cattle and all the goods which they had got in the land of Canaan, and came to Egypt, even Jacob and all his seed:

7 His sons and his sons' sons, his daughters and his daughters' sons and all his family he took with him into Egypt.

8 And these are the names of the children of Israel who came into Egypt, even Jacob and all his sons: Reuben, Jacob's oldest son;

9 And the sons of Reuben: Hanoch and Pallu and Hezron and Carmi;

10 And the sons of Simeon: Jemuel and Jamin and Ohad and Jachin and Zohar and Shaul, the son of a woman of Canaan;

11 And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari;

12 And the sons of Judah: Er and Onan and Shelah and Perez and Zerah: but Er and Onan had come to their death in the land of Canaan; and the sons of Perez were Hezron and Hamul.

13 And the sons of Issachar: Tola and Puah and Job and Shimron;

14 And the sons of Zebulun: Sered and Elon and Jahleel;

15 All these, together with his daughter Dinah, were the children of Leah, whom Jacob had by her in Paddan-aram; they were thirty-three in number.

16 And the sons of Gad: Ziphion and Haggi, Shuni and Ezbon, Eri and Arodi and Areli;

17 And the sons of Asher: Jimnah and Ishvah and Ishvi and Beriah, and Sarah, their sister; and the sons of Beriah: Heber and Malchiel.

18 These are the children of Zilpah, whom Laban gave to his daughter Leah, and Jacob had these sixteen children by her.

19 The sons of Jacob's wife Rachel: Joseph and Benjamin.

20 And Joseph had Manasseh and Ephraim in the land of Egypt, by Asenath, the daughter of Poti-phera, priest of On.

21 And the sons of Benjamin were Belah and Becher and Ashbel, Gera and Naaman, Ehi and Rosh, Muppim and Huppim and Ard.

22 All these were the children of Rachel whom Jacob had by her, fourteen persons.

23 And the son of Dan was Hushim.

24 And the sons of Naphtali: Jahzeel and Guni and Jezer and Shillem.

25 These were the children of Bilhah, whom Laban gave to his daughter Rachel, seven persons.

26 All the persons who came with Jacob into Egypt, the offspring of his body, were sixty-six, without taking into account the wives of Jacob's sons.

27 And the sons of Joseph whom he had in Egypt were two. Seventy persons of the family of Jacob came into Egypt.

28 Now he had sent Judah before him to Goshen, to get word from Joseph; and so they came to the land of Goshen.

29 And Joseph got his carriage ready and went to Goshen for the meeting with his father; and when he came before him, he put his arms round his neck, weeping.

30 And Israel said to Joseph, Now that I have seen you living again, I am ready for death.

31 And Joseph said to his brothers and to his father's people, I will go and give the news to Pharaoh, and say to him, My brothers and my father's people, from the land of Canaan, have come to me;

32 And these men are keepers of sheep and owners of cattle, and have with them their flocks and their herds and all they have.

33 Now when Pharaoh sends for you and says, What is your business?

34 You are to say, Your servants have been keepers of cattle from our early days up to now, like our fathers; in this way you will be able to have the land of Goshen for yourselves; because keepers of sheep are unclean in the eyes of the Egyptians.