Admiração

Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Salmos 112:1

Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.

Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri.

Provérbios 3:7,8

Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;

Salmos 33:18

Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.

Salmos 67:7

HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Salmos 111:10

Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Malaquias 4:2

HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom skolen I frukta, hans bud skolen I hålla, hans röst skolen I höra, honom skolen I tjäna, och till honom skolen I hålla eder.

Deuteronômio 13:4

HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.)

Provérbios 9:10

Bättre är något litet med HERRENS fruktan än en stor skatt med oro.

Provérbios 15:16

Så given åt alla vad I ären dem skyldiga; skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan åt den som fruktan tillkommer, heder åt den som heder tillkommer.

Romanos 13:7

Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN.

Provérbios 31:30

En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Salmos 128:1

Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Provérbios 8:13

Eftersom hjälpkvinnorna fruktade Gud, lät han deras hus förkovras.

Êxodo 1:21

Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.

Provérbios 22:4

Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan. Paulus' andra brev till korintierna, 7 Kapitlet Paulus gläder sig över de vittnesbörd om korintiernas tillgivenhet och lydnad som han har mottagit genom Titus.

2 Coríntios 7:1

Änden på talet, om vi vilja höra huvudsumman, är detta: Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.

Eclesiastes 12:13

HERRENS fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära.

Provérbios 15:33

HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Provérbios 1:7

Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man övergiver den Allsmäktiges fruktan,

Jó 6:14

Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,

så att du håller HERRENS bud och stadgar, som jag i dag giver dig, på det att det må gå dig väl?

Deuteronômio 10:12,13