Oração

Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder».

Tiago 4:8

Bedjen oavlåtligen.

1 Tessalonicenses 5:17

Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

Mateus 7:7,8

Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.

Jeremias 33:3

Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

Mateus 21:22

Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, och till dig får man infria löfte.

Salmos 65:2

En psalm av David, när han var i Juda öken.

Salmos 63:1

Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

Tiago 4:2

I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

Salmos 22:24

Jag har HERREN kär, ty han hör min röst och mina böner.

Ja, han har böjt sitt öra till mig; i hela mitt liv skall jag åkalla honom.

Salmos 116:1,2

Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Filipenses 4:6,7

Ingen fanns, som åkallade ditt namn, ingen, som vaknade upp för att hålla sig till dig; ty du dolde ditt ansikte för oss och lät oss försmäkta genom vår missgärning.

Isaías 64:7

2 Då sade han till dem: »När I bedjen, skolen I säga så: 'Fader, helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;

3 vårt dagliga bröd giv oss var dag;

4 och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåta var och en som är oss något skyldig; och inled oss icke i frestelse.'»

Lucas 11:2-4

Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han hör din röst, skall han svara dig.

Isaías 30:19

Colossenses 4:2

Och det skall ske, att förrän de ropa, skall jag svara, och medan de ännu tala, skall jag höra.

Isaías 65:24

Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Hebreus 4:16

Tiago 5:16

Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Salmos 62:8

5 I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

6 Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

7 för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

8 Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

Tiago 1:5-8

Stå upp, ropa högt i natten, när dess väkter begynna, utgjut ditt hjärta såsom vatten inför Herrens ansikte; lyft upp till honom dina händer för dina barns liv, ty de försmäkta av hunger i alla gators hörn.

Lamentações 2:19

Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

João 15:7

Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.

Atos 16:25

Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

Salmos 37:7

Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.

Salmos 55:17

Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.»

Mateus 18:20

Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Filipenses 4:19

Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

Mateus 7:7

Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

Tiago 1:6

5 Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig,

6 dödsrikets band omslöto mig, dödens snaror föllo över mig.

7 Men jag åkallade HERREN i min nöd, ja, jag gick med min åkallan till min Gud. Och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron.

2 Samuel 22:5-7

Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,

Salmos 119:2

och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.

João 14:13

Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.

João 16:24

och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.

Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det.

João 14:13,14

Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,

Efésios 3:20

Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Mateus 6:5

Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.

Salmos 119:10

Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

Salmos 66:18

Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.

Marcos 11:24

Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

Lucas 11:9,10

Han tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fastmer starkare i sin tro; ty han ärade Gud

och var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Romanos 4:20,21

Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.

Romanos 8:26,27

Dödsrikets band omslöto mig, dödens snaror föllo över mig.

Salmos 18:6

Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på eder.

Jeremias 29:12

Men till eder, som hören mig, säger jag: Älsken edra ovänner, gören gott mot dem som hata eder,

välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder.

Lucas 6:27,28

I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.

Jeremias 29:13

Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

Men Gud har hört mig, han har aktat på mitt bönerop.

Salmos 66:18,19

Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!

Mateus 7:11

Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

Tiago 1:6,7

Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete;

men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.»

Lucas 22:31,32

Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till HERREN.

Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen.

Lamentações 3:40,41

Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan på min tunga.

Salmos 66:17

men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

Hebreus 11:6

Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: »Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!»

Mateus 26:39

Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.

Mateus 6:7,8

9 I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;

10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;

11 vårt dagliga bröd giv oss i dag;

12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Mateus 6:9-13

Så säger HERREN, Israels Helige, som ock är hans skapare: Frågen mig om det tillkommande; lämnen åt mig omsorgen om mina söner, mina händer verk.

Isaías 45:11

I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn.

João 15:16

Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

Provérbios 28:9

Dock, nu mån I vända om till mig av allt edert hjärta, säger HERREN, med fasta och gråt och klagan.

Joel 2:12

Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Salmos 50:15

Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

Mateus 6:7

Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

1 Timóteo 2:8

Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Efésios 6:18

HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.

Salmos 145:18

Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

Atos 1:14

Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Romanos 12:12

när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet;

Salmos 102:17

Men han såg till dem i deras nöd, när han hörde deras rop.

Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.

Salmos 106:44,45

Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.

Mateus 18:18

Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Filipenses 4:6

16 Varen alltid glada.

17 Bedjen oavlåtligen.

18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren.

Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

2 Coríntios 12:8,9

I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.

Salmos 4:3

Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Mateus 6:6

Mateus 17:21

1 Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

2 Han sade: »I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa.

3 I samma stad fanns ock en änka som åter och åter kom till honom och sade: 'Skaffa mig rätt av min motpart.'

4 Till en tid ville han icke. Men omsider sade han vid sig själv: 'Det må nu vara, att jag icke fruktar Gud och ej heller har försyn för någon människa;

5 likväl, eftersom denna änka är mig så besvärlig, vill jag ändå skaffa henne rätt, för att hon icke med sina ideliga besök skall alldeles pina ut mig.'»

6 Och Herren tillade: »Hören vad den orättfärdige domaren här säger.

7 Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?

8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?»

Lucas 18:1-8

Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön.

Salmos 5:3

Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

Mateus 6:6,7

Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Hebreus 7:25

Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

Isaías 55:6