Aniversário

Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Salmos 16:11

Många säga: »Vem skall låta oss se det gott är?» Upplyft du över oss ditt ansiktes ljus, o HERRE.

Salmos 4:7

24 HERREN välsigne dig och bevare dig.

25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Números 6:24-26

Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder,

Filipenses 1:3

13 Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.

14 Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.

15 Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

17 Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!

Salmos 139:13-17

En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

Salmos 92:1,2

Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,

Salmos 103:2

Du är skön alltigenom, min älskade, på dig finnes ingen fläck. ----

Cânticos 4:7

6 Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.

7 Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

8 De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.

Salmos 20:6-8

ty HERREN, eder Gud, går själv med eder; till att strida för eder mot edra fiender och giva eder seger.»

Deuteronômio 20:4

13 Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.

14 Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.

15 Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

Salmos 139:13-16

Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

3 João 1:2

Kraft och heder är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer.

Sin mun upplåter hon med vishet, och har vänlig förmaning på sin tunga.

Provérbios 31:25,26

Du har varit mitt stöd allt ifrån moderlivet, ja, du har förlöst mig ur min moders liv; dig gäller ständigt mitt lov.

Salmos 71:6

Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har blivit eder given i Kristus Jesus,

1 Coríntios 1:4

Mitt hjärta blev brinnande i mitt bröst: när jag begrundade, upptändes en eld i mig; jag talade med min tunga.

HERRE, lär mig betänka att jag måste få en ände, och vad som är mina dagars mått, så att jag förstår huru förgänglig jag är.

Salmos 39:4,5

Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren.»

Lucas 1:45

Ett har jag begärt av HERREN, därefter traktar jag: att jag må få bo i HERRENS hus i alla mina livsdagar, för att skåda HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.

Salmos 27:4

En ärekrona äro grå hår; den vinnes på rättfärdighetens väg.

Provérbios 16:31

Lovsjungen HERREN, I hans fromme, och prisen hans heliga namn.

Salmos 30:5

Halleluja! Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

Salmos 106:1

Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN.

Provérbios 31:30

Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

Salmos 22:10

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.

2 Timóteo 4:7

Av David. Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida;

min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.

Salmos 144:1,2

Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

Salmos 23:6

Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!

2 Coríntios 2:14

Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda.

2 Tessalonicenses 3:3

»Befall dig åt HERREN! Han befrie honom, han rädde honom, ty han har ju behag till honom.»

Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

Salmos 22:9,10

Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.

Salmos 90:12

Jag, HERREN, är dess vaktar, åter och åter vattnar jag den. För att ingen skall skada den, vaktar jag den natt och dag.

Isaías 27:3

Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.

Salmos 118:24