Agradecimento pela Família

Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

João 1:16

3 Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.

4 Likasom pilar i en hjältes hand, så äro söner som man får vid unga år.

5 Säll är den man som har sitt koger fyllt av sådana. De komma icke på skam, när de mot fiender föra sin talan i porten.

Salmos 127:3-5

Ja, huru skola vi nog kunna tacka Gud för eder, till gengäld för all den glädje som vi genom eder hava inför vår Gud?

1 Tessalonicenses 3:9

Och om I såsom Fader åkallen honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandren ock i fruktan under denna edert främlingsskaps tid.

Tiago 1:17

Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder,

Filipenses 1:3

Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.

Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,

Salmos 103:1,2

Då sade kvinnorna till Noomi: »Lovad vare HERREN, som i dag har så gjort, att det icke fattas dig en bördeman som skall få ett namn i Israel!

Han skall bliva dig en tröstare och en försörjare på din ålderdom; ty din sonhustru, som har dig kär, har fött honom, hon som är mer för dig än sju söner.»

Rute 4:14,15

De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder.

Provérbios 17:6

det vilja vi icke dölja för deras barn; för ett kommande släkte vilja vi förtälja HERRENS lov och hans makt och de under han har gjort.

Salmos 78:4

Given åt HERREN, I folkens släkter, given åt HERREN ära och makt;

1 Crônicas 16:28

Om denne gosse bad jag; nu har HERREN givit mig vad jag utbad mig av honom.

1 Samuel 1:27

De som leva, de som leva, de tacka dig, såsom ock jag nu gör; och fäderna göra din trofasthet kunnig för barnen.

Isaías 38:19