Alegria e Felicidade

HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Salmos 28:7

Välan, så ät då ditt bröd med glädje, och drick ditt vin med glatt hjärta, ty Gud har redan i förväg givit sitt bifall till vad du gör.

Eclesiastes 9:7

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

Salmos 51:12

Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

Salmos 16:11

Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Hebreus 12:2

Stor är hans ära genom din seger; majestät och härlighet beskär du honom.

Salmos 21:6

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Gálatas 5:22,23

Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, ty de äro mitt hjärtas fröjd.

Salmos 119:111

Och han sade ytterligare till dem: »Gån bort och äten eder bästa mat och dricken edert sötaste vin, och sänden omkring gåvor därav till dem som icke hava något tillrett åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet.»

Neemias 8:10

Stor fröjd har den rättfärdiges fader; den som har fått en vis son har glädje av honom.

Provérbios 23:24

Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Salmos 32:7

men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

Hebreus 11:6

När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

Salmos 94:19

De som så med tårar skola skörda med jubel.

Salmos 126:5

Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.

Romanos 12:15

De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet.

Provérbios 10:28

16 Varen alltid glada.

17 Bedjen oavlåtligen.

18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.

1 Tessalonicenses 5:16-18

En man gläder sig, när hans mun kan giva svar; ja, ett ord i sinom tid, det är gott.

Provérbios 15:23

Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Isaías 61:10

Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.

João 15:11

HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.»

Sofonias 3:17

Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Romanos 12:12

Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Romanos 14:17

Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång, ty »Gud älskar en glad givare».

2 Coríntios 9:7

Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.

Salmos 119:14

Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.

João 16:24

Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.

Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,

1 Pedro 1:8,9

För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

Salmos 47:1

Så skall jag, om Gud vill, med glädje komma till eder och vederkvicka mig tillsammans med eder.

Romanos 15:32

Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Isaías 12:6

Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Filipenses 4:4

Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen.

Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud.

Habacuque 3:17,18

Lovsjungen HERREN, I hans fromme, och prisen hans heliga namn.

Salmos 30:5

Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

Salmos 5:11

En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig!

Salmos 128:1,2

Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

João 16:22

Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

1 Timóteo 6:6

Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Coríntios 12:10

Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Salmos 149:4

Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.

Lucas 15:7

Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

Salmos 16:8,9

Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.

Salmos 118:24

Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Mateus 13:44

utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.

Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Tiago 1:2,3

Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Romanos 15:13

Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte.

Isaías 9:3

Ja, HERRENS förlossade skola vända tillbaka och komma till Sion med jubel; evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skola de undfå, men sorg och suckan skola fly bort.

Isaías 35:10

Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

1 Timóteo 6:17