Bom Dia

Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön.

Salmos 5:3

Mitt hjärta är frimodigt, o Gud, mitt hjärta är frimodigt; jag vill sjunga och lova.

Salmos 57:8

En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

Salmos 92:1,2

22 HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.

23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

24 HERREN är min del, det säger min själ mig; därför vill jag hoppas på honom.

Lamentações 3:22-24

1 Sjungen till HERRENS ära en ny sång, sjungen till HERRENS ära, alla länder.

2 Sjungen till HERRENS ära, loven hans namn. Båden glädje var dag, förkunnen hans frälsning.

3 Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.

Salmos 96:1-3

Men jag skall skåda ditt ansikte i rättfärdighet; när jag uppvaknar, vill jag mätta mig av din åsyn.

Salmos 17:15

Så ut om morgonen din säd, och underlåt det ej heller om aftonen, ty du vet icke vilketdera som är gagneligast, eller om det ena jämte det andra är bäst.

Eclesiastes 11:6

De driva omkring efter rov; om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.

Salmos 59:16

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen.

Salmos 145:1,2

Känner man i mörkret dina under, och din rättfärdighet i glömskans land?

Salmos 88:13

Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.

Salmos 118:24

som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade.

1 Tessalonicenses 5:10

Huru kär har jag icke din lag! Hela dagen begrundar jag den.

Salmos 119:97

Djup ropar till djup, vid dånet av dina vattenfall; alla dina svallande böljor gå fram över mig.

Salmos 42:8

du som stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm.

Salmos 65:8

Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del.

Provérbios 31:15

HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.

Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Lamentações 3:22,23

24 HERREN välsigne dig och bevare dig.

25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Números 6:24-26

Älska icke sömn, på det att du icke må bliva fattig; håll dina ögon öppna, så får du bröd till fyllest.

Provérbios 20:13

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar.

Salmos 90:14

Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Salmos 143:8

De driva omkring efter rov; om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.

Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

Salmos 59:16,17

HERRE, var oss nådig, dig förbida vi. Var dessas arm var morgon; ja, var vår frälsning i nödens tid.

Isaías 33:2

Herren, HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att genom mina ord hugsvala den trötte; han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt.

Isaías 50:4

HERRE, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande ut från dem som foro ned i graven.

Lovsjungen HERREN, I hans fromme, och prisen hans heliga namn.

Salmos 30:4,5

Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.

Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.

Gênesis 1:4,5

2 Pedro 1:19

Lovsjungen HERREN, I hans fromme, och prisen hans heliga namn.

Salmos 30:5