Confiança em Deus

Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Salmos 84:12

Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.

Provérbios 3:5

Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.

Salmos 56:3

Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.

Provérbios 30:5

8 Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför Guds änglar.

9 Men den som förnekar mig inför människorna, han skall ock bliva förnekad inför Guds änglar.

10 Och om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men den som hädar den helige Ande, honom skall det icke bliva förlåtet.

Lucas 12:8-10

Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.

Salmos 22:4

han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

Salmos 91:2

En sång av David, som han sjöng till HERREN för benjaminiten Kus' ords skull.

Salmos 7:1

4 Ty HERRENS ord är rätt, och allt vad han gör är gjort i trofasthet.

5 Han älskar rättfärdighet och rätt; jorden är full av HERRENS nåd.

6 Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.

Salmos 33:4-6

Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

Salmos 18:2

Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

Salmos 20:7

4 En sådan tillförsikt hava vi genom Kristus till Gud.

5 Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi hava kommer från Gud,

6 som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.

2 Coríntios 3:4-6

En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Salmos 125:1

6 i enlighet med det ordet: »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet»?

7 Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.

8 Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk varda välsignade.»

9 Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.

Gálatas 3:6-9

på det att min fiende icke må säga: »Jag blev honom övermäktig», och på att mina ovänner ej må fröjda sig, när jag vacklar.

Salmos 13:5

Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.»

Josué 1:9

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

Isaías 26:3

Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.

Jó 13:15

Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

Salmos 9:10

HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

Naum 1:7

Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

Isaías 50:10

För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.

Salmos 112:7

Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.

1 Timóteo 4:10

Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Salmos 62:8

Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa.

Isaías 26:4

På min nöds dag åkallar jag dig, ty du skall svara mig.

Salmos 86:7

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Isaías 12:2

Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.

Salmos 118:8

Den ogudaktige har många plågor; men den som förtröstar på HERREN, honom omgiver han med nåd.

Salmos 32:10

Guds väg är ostrafflig, HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.

2 Samuel 22:31

»Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

João 14:1

Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.

Salmos 37:5

Ty du är mitt hopp, o Herre, HERRE, du är min förtröstan allt ifrån min ungdom.

Salmos 71:5