Consolo

Dock, jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet.

Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud.

Jó 19:25,26

Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.

Miquéias 7:7

Och HERREN är den som går framför dig, han skall vara med dig, han skall icke lämna dig eller övergiva dig; du må icke frukta och icke vara förfärad.»

Deuteronômio 31:8

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Isaías 12:2

Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.

João 14:18

Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.»

Josué 1:9

Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

Salmos 23:4

Din nåd vare min tröst, såsom du har lovat din tjänare.

Salmos 119:76

Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

Mateus 5:4

Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Salmos 27:1

HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.

Lamentações 3:25

Alltså kunna vi dristigt säga: »Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?»

Hebreus 13:6

Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv.

Salmos 119:50