Desejos

Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

Provérbios 21:26

»Allt är mig lovligt»; ja, men icke allt är nyttigt. »Allt är mig lovligt»; ja, men jag bör icke låta något få makt över mig.

1 Coríntios 6:12

För sångmästaren; en sång av Koras söner.

Salmos 42:1

Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Mateus 26:41

Och vi skriva nu detta, för att vår glädje skall bliva fullkomlig.

2 Pedro 1:4

Ett förbund slöt jag med mina ögon: aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru.

Jó 31:1

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Mateus 6:13

Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan.

Isaías 26:8

Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.

Gálatas 5:16

Eller kan någon gå på glödande kol, utan att hans fötter varda svedda?

Provérbios 6:28

Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

Tiago 4:2

Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

1 Timóteo 6:10

Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»

Romanos 7:7

Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Hebreus 13:4

Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

Tiago 1:13

Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen.

Provérbios 23:5

I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

Gálatas 5:13

men för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna sin egen man.

1 Coríntios 7:2

Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

Gálatas 6:1

Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

1 Coríntios 10:13

Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.

Mateus 6:21

Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

Colossenses 3:5