Deus

Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.»

Josué 1:9

Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.

Deuteronômio 4:29

Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

Êxodo 20:12

och tjänen varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Tiago 4:10

Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron.

2 Samuel 7:22

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

Isaías 60:1

Ty den som finner mig, han finner livet och undfår nåd från HERREN.

Provérbios 8:35

Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.

Gálatas 6:7

Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.

Salmos 56:3

Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.

Isaías 55:8

Ty jag är HERREN, din Gud, som håller dig vid din högra hand och som säger till dig: Frukta icke, jag hjälper dig.

Isaías 41:13

Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.

Salmos 73:25

HERRE, du är min Gud; jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underfulla ting, du utför rådslut ifrån fordom tid, fasta och beståndande.

Isaías 25:1

Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

1 Samuel 2:2

HERREN, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.»

Sofonias 3:17

Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

Salmos 16:2

Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Filipenses 4:4

Böj ditt öra till mig, rädda mig snarligen; var mig en fast klippa, en bort till min frälsning.

Salmos 31:3

HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.

Salmos 34:8

Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt.

Hebreus 3:4

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Filipenses 4:13