Domínio próprio

Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.

Salmos 103:22

eftersom vi veta att Kristus, sedan han har uppstått från de döda, icke mer dör; döden råder icke mer över honom.

Romanos 6:9

Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.

I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.

Romanos 8:8,9

Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

Salmos 145:13

24 I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen.

25 Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.

26 Jag för min del löper alltså icke såsom gällde det ett ovisst mål; jag kämpar icke likasom en man som hugger i vädret.

27 Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag icke, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet.

1 Coríntios 9:24-27

Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,

vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp -- genom den kraft varmed han ock kan underlägga sig allt.

Filipenses 3:20,21

Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

2 Timóteo 1:7

Då hade jag en dröm som förskräckte mig; jag ängslades genom drömbilder på mitt läger och genom en syn som jag såg.

Därför gav jag befallning att man skulle hämta alla de vise i Babel till mig, för att de skulle säga mig drömmens uttydning.

Daniel 4:2,3

Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom.

Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras.

Daniel 7:13,14

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Gálatas 5:22,23

Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.

Provérbios 10:19

Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut.

Provérbios 29:11

och att var och en av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och ära,

icke i begärelses lusta såsom hedningarna -- vilka icke känna Gud --

1 Tessalonicenses 4:4,5

5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.

6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.

7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

2 Pedro 1:5-7

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Isaías 9:6,7

Såsom en stad vars murar äro nedbrutna och borta, så är en man som icke kan styra sitt sinne.

Provérbios 25:28

Hos honom är väldighet och förskräckande makt, hos honom, som skapar frid i sina himlars höjd.

Jó 25:2

Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,

Colossenses 1:13,14

Men kunna de icke leva återhållsamt, så må de gifta sig; ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

1 Coríntios 7:9

Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

Provérbios 16:32

varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.

Efésios 1:20,21

11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;

12 den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

13 medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Tito 2:11-13

22 Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande.

23 Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.

24 Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt.

25 Ty han måste regera »till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter».

1 Coríntios 15:22-25

Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

1 Coríntios 10:13