Força

och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Efésios 3:16

Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

Salmos 59:17

frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Isaías 41:10

Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

Mateus 11:28

Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Salmos 27:1

Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.

Salmos 73:26

Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv.

Salmos 119:50

HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Salmos 28:7

ty HERREN, eder Gud, går själv med eder; till att strida för eder mot edra fiender och giva eder seger.»

Deuteronômio 20:4

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Filipenses 4:13

Dig, HERRE, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.

1 Crônicas 29:11

men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

Isaías 40:31

Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

Filipenses 1:6

Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda.

2 Tessalonicenses 3:3

Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.»

Josué 1:9

Med honom är en arm av kött, men med oss är HERREN, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig. Och folket tryggade sig vid Hiskias, Juda konungs, ord.

2 Crônicas 32:8

Men varen I frimodiga, låten icke modet falla, ty edert verk skall få sin lön.»

2 Crônicas 15:7

»Ack Herre, HERRE, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Intet är så underbart att du icke skulle förmå det,

Jeremias 32:17

då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Isaías 61:3

Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Coríntios 12:10

När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

Salmos 94:19

Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

Salmos 20:7

Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'

Marcos 12:30

HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.

Habacuque 3:19

Varen frimodiga och oförfärade, frukten icke och varen icke förskräckta för dem; ty HERREN, din Gud, går själv med dig; han skall icke lämna dig eller övergiva dig.»

Deuteronômio 31:6

HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.

Salmos 28:7,8

Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.

2 Coríntios 10:4

Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

Isaías 40:29

Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.

Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.

Salmos 37:23,24

Guds väg är ostrafflig; HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.

Salmos 18:31

Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

2 Timóteo 1:7

Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

Atos 1:8

Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.

1 Samuel 30:6

Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Coríntios 12:9,10

HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!

Salmos 8:2

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land.

Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.

Salmos 27:13,14

HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.

Salmos 118:14

För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld.

Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

Salmos 18:1,2

31 Ty Herren förkastar icke för evig tid;

32 utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen, efter sin stora nåd.

33 Ty icke av villigt hjärta plågar han människors barn och vållar dem bedrövelse.

Lamentações 3:31-33

Frågen efter HERREN och hans makt, söken hans ansikte beständigt.

1 Crônicas 16:11

Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.

Salmos 34:22

Om ock min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv; du räcker ut din hand till värn mot mina fienders vrede, och din högra hand frälsar mig.

Salmos 138:7

Det var du som med din hand utrotade hedningarna, men planterade dem; du fördärvade andra folk, men dem lät du utbreda sig.

Salmos 44:3

Och David sade till sin son Salomo: »Var frimodig och oförfärad och gå till verket; frukta icke och var icke försagd. Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall icke lämna dig och icke övergiva dig, till dess att allt som skall utföras för tjänstgöringen i HERRENS hus har blivit fullbordat.

1 Crônicas 28:20

De driva omkring efter rov; om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.

Salmos 59:16

Ja, du låter min lampa brinna klart; HERREN, min Gud, gör mitt mörker ljuset.

Salmos 18:29

Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.

Salmos 27:14

Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

Salmos 37:39

Du som har låtit oss pröva så mycken nöd och olycka, du skall åter göra oss levande och föra oss upp igen du jordens djup.

Ja, låt mig växa till alltmer; och trösta mig igen.

Salmos 71:20,21

Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. Sela.

När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser.

Salmos 84:5,7

De betryckta och fattiga söka förgäves efter vatten, deras tunga försmäktar av törst; men jag, HERREN, skall bönhöra dem, jag, Israels Gud, skall icke övergiva dem.

Isaías 41:17

Därför säger HERREN, härskarornas Gud: Eftersom I fören ett sådant tal, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem.

Jeremias 5:14

Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

1 Coríntios 16:13

För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Efésios 6:10

När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

Salmos 34:18

Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, min nöd kungör jag för honom.

Salmos 142:3

Gud, du har undervisat mig allt ifrån min ungdom; och intill nu förkunnar jag dina under.

Så övergiv mig ej heller, o Gud, i min ålderdom, när jag varder grå, till dess jag får förtälja om din arm för ett annat släkte, om din makt för alla dem som skola komma.

Salmos 71:17,18

Men Jesus såg på dem och sade till dem: »För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.»

Mateus 19:26

När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.

Atos 4:13

äro vi ståndaktiga, så skola vi ock få regera med honom Men förneka vi honom, så skall ock han förneka oss;

2 Timóteo 2:12

Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;

ty eder tro skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft.

1 Coríntios 2:4,5

Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.

Salmos 119:28

Och han sade ytterligare till dem: »Gån bort och äten eder bästa mat och dricken edert sötaste vin, och sänden omkring gåvor därav till dem som icke hava något tillrett åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet.»

Neemias 8:10

Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Romanos 8:31

För sångmästaren; en psalm av David.

Salmos 21:1

Det är icke I som skolen tala, utan det är eder Faders Ande som skall tala i eder.

Mateus 10:20

Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,

honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.

Efésios 3:20,21

Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreus 4:12

Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

Romanos 8:28

Men dem skall jag göra starka i HERREN, och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.

Zacarias 10:12

Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

1 Coríntios 1:18

Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg.

Isaías 25:4

Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Romanos 1:20

Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi hava kommer från Gud,

2 Coríntios 3:5

Då talade han och sade till mig: »Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Zacarias 4:6

Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.

Salmos 31:24