Ganância

Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Marcos 8:36

Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.

Mateus 6:24

Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder,

Efésios 5:3

Möda dig icke för att bliva rik; avstå från att bruka klokskap.

Provérbios 23:4

Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

1 Timóteo 6:9

Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

Colossenses 3:5

Därefter sade han till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.»

Lucas 12:15

Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.

Salmos 119:36

Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

Provérbios 21:26

Fördenskull betalen I ju ock skatt; ty överheten förrättar Guds tjänst och är just för detta ändamål ständigt verksam.

Romanos 13:6

Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

1 Timóteo 6:10

Också det är ett bedrövligt elände. Om han måste gå bort alldeles sådan som han kom, vad förmån har han då därav att han så mödar sig -- för vind?

Eclesiastes 5:15

När ägodelarna förökas, bliva ock de som äta av dem många; och till vad gagn äro de då för ägaren, utom att hans ögon få se dem?

Eclesiastes 5:10

Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,

utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.

Mateus 6:19,20

Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket.

Provérbios 13:11