Materialismo

Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?

Mateus 16:26

åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan dem som icke synas; ty de ting som synas, de vara allenast en tid, med de som icke synas, de vara i evighet.

2 Coríntios 4:18

Den rikes skatter äro honom en fast stad, höga murar likna de, i hans inbillning.

Provérbios 18:11

Likaledes vill jag att kvinnorna skola uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder,

utan med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för gudfruktiga.

1 Timóteo 2:9,10

Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

1 Timóteo 6:6

Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.

Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed.

1 Timóteo 6:7,8

Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Marcos 8:36

Bättre är något litet med HERRENS fruktan än en stor skatt med oro.

Provérbios 15:16

Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

1 Timóteo 6:17

När ägodelarna förökas, bliva ock de som äta av dem många; och till vad gagn äro de då för ägaren, utom att hans ögon få se dem?

Eclesiastes 5:10

Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

1 Timóteo 6:9

Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer.

Provérbios 30:8

Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

Colossenses 3:5

Därefter sade han till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.»

Lucas 12:15

Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.

Mateus 6:21

Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden.

Provérbios 11:4

Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan du hade allting gemensamt.

Atos 4:32

Ett gott namn är mer värt än stor rikedom, ett gott anseende är bättre än silver och guld.

Provérbios 22:1

Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver.

Provérbios 16:16

Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,

utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.

Mateus 6:19,20

Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»

Hebreus 13:5

Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»

Mateus 19:21

Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen.

Provérbios 23:5

Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

Provérbios 21:26

Också det är ett bedrövligt elände. Om han måste gå bort alldeles sådan som han kom, vad förmån har han då därav att han så mödar sig -- för vind?

Eclesiastes 5:15