Orgulho

Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.

Romanos 12:16

Fören icke beständigt så mycket högmodigt tal; vad fräckt är gånge icke ut ur eder mun. Ty HERREN är en Gud som vet allt, och hos honom vägas gärningarna.

1 Samuel 2:3

När högfärd kommer, kommer ock smälek, men hos de ödmjuka är vishet.

Provérbios 11:2

3 fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.

4 Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras.

5 Varen så till sinnes som Kristus Jesus var,

Filipenses 2:3-5

Den högmodiges hus rycker HERREN bort, men änkans råmärke låter han stå fast.

Provérbios 15:25

Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.

Provérbios 13:10

Före fall går högmod i mannens hjärta, och ödmjukhet går före ära.

Provérbios 18:12

Men »den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren».

Ty icke den håller provet, som giver sig själv gott vitsord, utan den som Herren giver sådant vitsord.

2 Coríntios 10:17,18

Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat.»

1 Samuel 16:7

Daniel 4:37

Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Provérbios 8:13

Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.

1 Coríntios 10:12

Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.»

Lucas 14:11

En styggelse för HERREN är var högmodig man; en sådan bliver förvisso icke ostraffad.

Provérbios 16:5

En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.

Provérbios 29:23

Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn.

1 Coríntios 13:3

Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var.

Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

1 Coríntios 1:28,29

Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.

Provérbios 16:25

Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda, det skedde, för att dessa, om de än till köttet blevo dömda, såsom alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, så som Gud lever

Tiago 4:6

Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Isaías 66:2

då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars frälsning.

Angående denna frälsning hava profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras eder.

Tiago 1:9,10

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Gálatas 5:22,23

Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.

Provérbios 16:18

20 Och han tillade: »Vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar människan.

21 Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord,

22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende.

23 Allt detta onda går inifrån ut, och det orenar människan.»

Marcos 7:20-23

Men Israels konung svarade och sade: »Sägen så: Icke må den som omgjordar sig med svärdet berömma sig likt den som spänner det av sig.»

1 Reis 20:11

Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.

Provérbios 22:4

och tjänen varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Tiago 4:10

Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

1 Timóteo 6:17