Pais

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

João 14:6

Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.

Salmos 103:13

I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.

João 14:2

Varen barmhärtiga, såsom eder Fader är barmhärtig.

Lucas 6:36

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Isaías 9:6

7 Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver agad av sin fader?

8 Om I lämnadens utan aga, medan alla andra finge sin del därav, så voren I oäkta söner och icke äkta.

9 Vidare: vi hava haft köttsliga fäder, som agade oss, och vi visade försyn för dem; skola vi då icke mycket mer vara underdåniga andarnas Fader, så att vi få leva?

10 De förra agade oss ju för en kort tid, såsom det syntes dem gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi skola få del av hans helighet.

Hebreus 12:7-10

Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.

Romanos 8:19

Min son, förkasta icke HERRENS tuktan, och förargas icke, när du agas av honom.

Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.

Provérbios 3:11,12

och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.

João 14:13

Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;

João 1:12

Stor fröjd har den rättfärdiges fader; den som har fått en vis son har glädje av honom.

Provérbios 23:24

Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Filipenses 4:20

Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.

Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen.

Mateus 23:8,9

Eller menar du att jag icke kunde utbedja mig av min Fader, att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar?

Mateus 26:53

Men HERRE, du är ju vår fader; vi äro leret, och du är den som har danat oss, vi äro allasammans verk av din hand.

Isaías 64:8

Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Romanos 8:32

Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom;

Salmos 68:5

Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders undervisning.

Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en kedja till prydnad för din hals.

Provérbios 1:8,9

Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.

João 1:18

Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

Êxodo 20:12

Och om I såsom Fader åkallen honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandren ock i fruktan under denna edert främlingsskaps tid.

Tiago 1:17

Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Mateus 6:6

11 Finnes bland eder någon fader, som när hans son beder honom om en fisk, i stallet för en fisk räcker honom en orm,

12 eller som räcker honom en skorpion, när han beder om ett ägg?

13 Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då den himmelske Fadern giva helig ande åt dem som bedja honom!»

Lucas 11:11-13

Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.

Efésios 6:4

Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.

Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.

Salmos 103:13,14

Den oförnuftige föraktar sin faders tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han varder klok.

Provérbios 15:5

Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.

Lucas 12:32

Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»

João 14:21

I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.

Romanos 8:15,16

Du är ju dock vår fader; ty Abraham vet icke av oss, och Israel känner oss icke. Men du, HERRE, är vår fader; »vår förlossare av evighet», det är ditt namn.

Isaías 63:16

29 Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.

30 Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.

31 Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.

Mateus 10:29-31

Föräldrarna skola icke dödas för sina barns skull och barnen skola icke dödas för sina föräldrars skull; var och en skall lida döden genom sin egen synd.

Deuteronômio 24:16

1 I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.

2 »Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:

3 »för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden».

4 Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.

Efésios 6:1-4

28 Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.

29 Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

30 Jag och Fadern äro ett.»

João 10:28-30

De som leva, de som leva, de tacka dig, såsom ock jag nu gör; och fäderna göra din trofasthet kunnig för barnen.

Isaías 38:19

Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.

João 17:24

I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.

I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga.

Colossenses 3:20,21

Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.»

Mateus 5:48

Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. --

Mateus 11:27

3 Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.

4 Likasom pilar i en hjältes hand, så äro söner som man får vid unga år.

5 Säll är den man som har sitt koger fyllt av sådana. De komma icke på skam, när de mot fiender föra sin talan i porten.

Salmos 127:3-5

Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de?

Mateus 6:26

Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte,

för att du icke må bliva sedd av människorna med din fasta, utan allenast av din Fader, som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Mateus 6:17,18

De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder.

Provérbios 17:6

Den som uttalar förbannelser över fader eller moder, hans lampa skall slockna ut mitt i mörkret.

Provérbios 20:20

Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

João 14:23