Versículos Diários

Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Ê-li sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy.

1 Reis 18:30

Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.

Romanos 14:19

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis