Versículos Diários

Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.

Isaías 66:13

Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

João 14:18

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis