Versículos Diários

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!

Isaías 55:6

Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

Colossenses 2:9

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis