Salmos 134

1 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!

3 Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!