Eclesiastes 11

1 א שלח לחמך על פני המים  כי ברב הימים תמצאנו

2 ב תן חלק לשבעה וגם לשמונה  כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ

3 ג אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון--מקום שיפול העץ שם יהוא

4 ד שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור

5 ה כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה  ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל

6 ו בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך  כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים

7 ז ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש

8 ח כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל

9 ט שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט

10 י והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך  כי הילדות והשחרות הבל