Aniversário

יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Salmos 16:11

ז רבים אמרים מי-יראנו-טוב    נסה עלינו אור פניך יהוה br

Salmos 4:7

24 כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}

25 כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}

26 כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  {ס}

Números 6:24-26

13 יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

17 יז ולי--מה-יקרו רעיך אל    מה עצמו ראשיהם br

Salmos 139:13-17

א מזמור שיר ליום השבת br

ב טוב להדות ליהוה    ולזמר לשמך עליון br

Salmos 92:1,2

ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

Salmos 103:2

ז כלך יפה רעיתי ומום אין בך  {ס}

Cânticos 4:7

6 ו נרננה בישועתך--    ובשם-אלהינו נדגל br ימלא יהוה    כל-משאלותיך br

7 ז עתה ידעתי--    כי הושיע יהוה משיחו br יענהו משמי קדשו--    בגברות ישע ימינו br

8 ח אלה ברכב    ואלה בסוסים br ואנחנו    בשם-יהוה אלהינו נזכיר br

Salmos 20:6-8

ד כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם--להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם

Deuteronômio 20:4

13 יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

Salmos 139:13-16

כה עז-והדר לבושה    ותשחק ליום אחרון br

כו פיה פתחה בחכמה    ותורת חסד על-לשונה br

Provérbios 31:25,26

ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד br

Salmos 71:6

ד חם-לבי בקרבי--בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני br

ה הודיעני יהוה קצי--ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני br

Salmos 39:4,5

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

Salmos 27:4

לא עטרת תפארת שיבה    בדרך צדקה תמצא br

Provérbios 16:31

ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

Salmos 30:5

א הללו-יה br הודו ליהוה כי-טוב--    כי לעולם חסדו br

Salmos 106:1

ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

Provérbios 31:30

י כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי br

Salmos 22:10

א לדוד  ברוך יהוה צורי--    המלמד ידי לקרב br אצבעותי    למלחמה br

ב חסדי ומצודתי    משגבי ומפלטי-לי br מגני ובו חסיתי    הרודד עמי תחתי br

Salmos 144:1,2

ו אך טוב וחסד ירדפוני--    כל-ימי חיי br ושבתי בבית-יהוה    לארך ימים

Salmos 23:6

ט גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו br

י כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי br

Salmos 22:9,10

יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

Salmos 90:12

ג אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה  פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה

Isaías 27:3

כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

Salmos 118:24