Encorajamento

ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני

Gênesis 46:2

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה br

Salmos 9:9,10

ח ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני

Isaías 6:8

1 א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

2 ב אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד br

3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים br

Salmos 46:1-3

כ ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה--אל תירא ואל תחת  כי יהוה אלהים אלהי עמך--לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה

1 Crônicas 28:20

ח אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני br

Salmos 32:8

ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום br

ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

Salmos 56:3,4

יז ויהי נעם אדני אלהינו--    עלינו br ומעשה ידינו כוננה עלינו    ומעשה ידינו כוננהו

Salmos 90:17

כג בכל-עצב יהיה מותר    ודבר-שפתים אך-למחסור br

Provérbios 14:23

א נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי

Isaías 65:1

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

ד אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי  כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד

Isaías 54:4

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך

Isaías 43:4

ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

Salmos 23:4

כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Salmos 31:24

יא ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום--יעקב ואמר הנני

Gênesis 31:11

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10

ב כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך

Isaías 43:2

ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

Josué 1:9

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6

טז ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את יהוה--לעבד אלהים אחרים

יז כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם

Josué 24:16,17

ה אל תירא כי אתך אני  ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך

Isaías 43:5

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:14

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

ח שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט br

Salmos 16:8

יא ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני

Gênesis 22:11

א שיר למעלות br אשא עיני אל-ההרים--    מאין יבא עזרי br

ב עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ br

Salmos 121:1,2

טז ויקרא עלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני

1 Samuel 3:16

ד וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה--ויאמר הנני

Êxodo 3:4