Provérbios 7

1 א   בני שמר אמרי    ומצותי תצפן אתך br

2 ב   שמר מצותי וחיה    ותורתי כאישון עיניך br

3 ג   קשרם על-אצבעתיך    כתבם על-לוח לבך br

4 ד   אמר לחכמה אחתי את    ומדע לבינה תקרא br

5 ה   לשמרך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה br

6 ו   כי בחלון ביתי--    בעד אשנבי נשקפתי br

7 ז   וארא בפתאים אבינה בבנים--    נער חסר-לב br

8 ח   עבר בשוק אצל פנה    ודרך ביתה יצעד br

9 ט   בנשף-בערב יום    באישון לילה ואפלה br

10 י   והנה אשה לקראתו    שית זונה ונצרת לב br

11 יא   המיה היא וסררת    בביתה לא-ישכנו רגליה br

12 יב   פעם בחוץ--פעם ברחבות    ואצל כל-פנה תארב br

13 יג   והחזיקה בו ונשקה לו    העזה פניה ותאמר לו br

14 יד   זבחי שלמים עלי    היום שלמתי נדרי br

15 טו   על-כן יצאתי לקראתך    לשחר פניך ואמצאך br

16 טז   מרבדים רבדתי ערשי    חטבות אטון מצרים br

17 יז   נפתי משכבי--    מר אהלים וקנמון br

18 יח   לכה נרוה דדים עד-הבקר    נתעלסה באהבים br

19 יט   כי אין האיש בביתו    הלך בדרך מרחוק br

20 כ   צרור-הכסף לקח בידו    ליום הכסא יבא ביתו br

21 כא   הטתו ברב לקחה    בחלק שפתיה תדיחנו br

22 כב   הולך אחריה פתאם    כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל br

23 כג   עד יפלח חץ כבדו--    כמהר צפור אל-פח br ולא-ידע    כי-בנפשו הוא br

24 כד   ועתה בנים שמעו-לי    והקשיבו לאמרי-פי br

25 כה   אל-ישט אל-דרכיה לבך    אל-תתע בנתיבותיה br

26 כו   כי-רבים חללים הפילה    ועצמים כל-הרגיה br

27 כז   דרכי שאול ביתה    ירדות אל-חדרי-מות