Provérbios 7

1 א בני שמר אמרי    ומצותי תצפן אתך br

2 ב שמר מצותי וחיה    ותורתי כאישון עיניך br

3 ג קשרם על-אצבעתיך    כתבם על-לוח לבך br

4 ד אמר לחכמה אחתי את    ומדע לבינה תקרא br

5 ה לשמרך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה br

6 ו כי בחלון ביתי--    בעד אשנבי נשקפתי br

7 ז וארא בפתאים אבינה בבנים--    נער חסר-לב br

8 ח עבר בשוק אצל פנה    ודרך ביתה יצעד br

9 ט בנשף-בערב יום    באישון לילה ואפלה br

10 י והנה אשה לקראתו    שית זונה ונצרת לב br

11 יא המיה היא וסררת    בביתה לא-ישכנו רגליה br

12 יב פעם בחוץ--פעם ברחבות    ואצל כל-פנה תארב br

13 יג והחזיקה בו ונשקה לו    העזה פניה ותאמר לו br

14 יד זבחי שלמים עלי    היום שלמתי נדרי br

15 טו על-כן יצאתי לקראתך    לשחר פניך ואמצאך br

16 טז מרבדים רבדתי ערשי    חטבות אטון מצרים br

17 יז נפתי משכבי--    מר אהלים וקנמון br

18 יח לכה נרוה דדים עד-הבקר    נתעלסה באהבים br

19 יט כי אין האיש בביתו    הלך בדרך מרחוק br

20 כ צרור-הכסף לקח בידו    ליום הכסא יבא ביתו br

21 כא הטתו ברב לקחה    בחלק שפתיה תדיחנו br

22 כב הולך אחריה פתאם    כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל br

23 כג עד יפלח חץ כבדו--    כמהר צפור אל-פח br ולא-ידע    כי-בנפשו הוא br

24 כד ועתה בנים שמעו-לי    והקשיבו לאמרי-פי br

25 כה אל-ישט אל-דרכיה לבך    אל-תתע בנתיבותיה br

26 כו כי-רבים חללים הפילה    ועצמים כל-הרגיה br

27 כז דרכי שאול ביתה    ירדות אל-חדרי-מות