Provérbios 17

1 א   טוב פת חרבה ושלוה-בה--    מבית מלא זבחי-ריב br

2 ב   עבד-משכיל--ימשל בבן מביש    ובתוך אחים יחלק נחלה br

3 ג   מצרף לכסף וכור לזהב    ובחן לבות יהוה br

4 ד   מרע מקשיב על-שפת-און    שקר מזין על-לשון הות br

5 ה   לעג לרש חרף עשהו    שמח לאיד לא ינקה br

6 ו   עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם br

7 ז   לא-נאוה לנבל שפת-יתר    אף כי-לנדיב שפת-שקר br

8 ח   אבן-חן השחד בעיני בעליו    אל-כל-אשר יפנה ישכיל br

9 ט   מכסה-פשע מבקש אהבה    ושנה בדבר מפריד אלוף br

10 י   תחת גערה במבין--    מהכות כסיל מאה br

11 יא   אך-מרי יבקש-רע    ומלאך אכזרי ישלח-בו br

12 יב   פגוש דב שכול באיש    ואל-כסיל באולתו br

13 יג   משיב רעה תחת טובה--    לא-תמיש (תמוש) רעה מביתו br

14 יד   פוטר מים ראשית מדון    ולפני התגלע הריב נטוש br

15 טו   מצדיק רשע ומרשיע צדיק--    תועבת יהוה גם-שניהם br

16 טז   למה-זה מחיר ביד-כסיל--    לקנות חכמה ולב-אין br

17 יז   בכל-עת אהב הרע    ואח לצרה יולד br

18 יח   אדם חסר-לב תוקע כף    ערב ערבה לפני רעהו br

19 יט   אהב פשע אהב מצה    מגביה פתחו מבקש-שבר br

20 כ   עקש-לב לא ימצא-טוב    ונהפך בלשונו יפול ברעה br

21 כא   ילד כסיל לתוגה לו    ולא-ישמח אבי נבל br

22 כב   לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם br

23 כג   שחד מחק רשע יקח--    להטות ארחות משפט br

24 כד   את-פני מבין חכמה    ועיני כסיל בקצה-ארץ br

25 כה   כעס לאביו בן כסיל    וממר ליולדתו br

26 כו   גם ענוש לצדיק לא-טוב--    להכות נדיבים על-ישר br

27 כז   חושך אמריו יודע דעת    וקר- (יקר-) רוח איש תבונה br

28 כח   גם אויל מחריש חכם יחשב    אטם שפתיו נבון