Provérbios 4

1 א   שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה br

2 ב   כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו br

3 ג   כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי br

4 ד   וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה br

5 ה   קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי br

6 ו   אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך br

7 ז   ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה br

8 ח   סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה br

9 ט   תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך br

10 י   שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים br

11 יא   בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר br

12 יב   בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל br

13 יג   החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך br

14 יד   בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים br

15 טו   פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר br

16 טז   כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו) br

17 יז   כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו br

18 יח   וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום br

19 יט   דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

20 כ   בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך br

21 כא   אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך br

22 כב   כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא br

23 כג   מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים br

24 כד   הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך br

25 כה   עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך br

26 כו   פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו br

27 כז   אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע