Provérbios 5

1 א   בני לחכמתי הקשיבה    לתבונתי הט-אזנך br

2 ב   לשמר מזמות    ודעת שפתיך ינצרו br

3 ג   כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה br

4 ד   ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות br

5 ה   רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו br

6 ו   ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

7 ז   ועתה בנים שמעו-לי    ואל-תסורו מאמרי-פי br

8 ח   הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה br

9 ט   פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי br

10 י   פן-ישבעו זרים כחך    ועצביך בבית נכרי br

11 יא   ונהמת באחריתך    בכלות בשרך ושארך br

12 יב   ואמרת--איך שנאתי מוסר    ותוכחת נאץ לבי br

13 יג   ולא-שמעתי בקול מורי    ולמלמדי לא-הטיתי אזני br

14 יד   כמעט הייתי בכל-רע--    בתוך קהל ועדה br

15 טו   שתה-מים מבורך    ונזלים מתוך בארך br

16 טז   יפוצו מעינתיך חוצה    ברחבות פלגי-מים br

17 יז   יהיו-לך לבדך    ואין לזרים אתך br

18 יח   יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך br

19 יט   אילת אהבים    ויעלת-חן br דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד br

20 כ   ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה br

21 כא   כי נכח עיני יהוה--דרכי-איש    וכל-מעגלתיו מפלס br

22 כב   עוונתיו--ילכדנו את-הרשע    ובחבלי חטאתו יתמך br

23 כג   הוא--ימות באין מוסר    וברב אולתו ישגה