Provérbios 21

1 א פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה    על-כל-אשר יחפץ יטנו br

2 ב כל-דרך-איש ישר בעיניו    ותכן לבות יהוה br

3 ג עשה צדקה ומשפט--    נבחר ליהוה מזבח br

4 ד רום-עינים ורחב-לב--    נר רשעים חטאת br

5 ה מחשבות חרוץ אך-למותר    וכל-אץ אך-למחסור br

6 ו פעל אצרות בלשון שקר--    הבל נדף מבקשי-מות br

7 ז שד-רשעים יגורם    כי מאנו לעשות משפט br

8 ח הפכפך דרך איש וזר    וזך ישר פעלו br

9 ט טוב לשבת על-פנת-גג--    מאשת מדינים ובית חבר br

10 י נפש רשע אותה-רע    לא-יחן בעיניו רעהו br

11 יא בענש-לץ יחכם-פתי    ובהשכיל לחכם יקח-דעת br

12 יב משכיל צדיק לבית רשע    מסלף רשעים לרע br

13 יג אטם אזנו מזעקת-דל--    גם-הוא יקרא ולא יענה br

14 יד מתן בסתר יכפה-אף    ושחד בחק חמה עזה br

15 טו שמחה לצדיק עשות משפט    ומחתה לפעלי און br

16 טז אדם--תועה מדרך השכל    בקהל רפאים ינוח br

17 יז איש מחסור אהב שמחה    אהב יין-ושמן לא יעשיר br

18 יח כפר לצדיק רשע    ותחת ישרים בוגד br

19 יט טוב שבת בארץ-מדבר--    מאשת מדונים (מדינים) וכעס br

20 כ אוצר נחמד ושמן--בנוה חכם    וכסיל אדם יבלענו br

21 כא רדף צדקה וחסד--    ימצא חיים צדקה וכבוד br

22 כב עיר גברים עלה חכם    וירד עז מבטחה br

23 כג שמר פיו ולשונו--    שמר מצרות נפשו br

24 כד זד יהיר לץ שמו--    עושה בעברת זדון br

25 כה תאות עצל תמיתנו    כי-מאנו ידיו לעשות br

26 כו כל-היום התאוה תאוה    וצדיק יתן ולא יחשך br

27 כז זבח רשעים תועבה    אף כי-בזמה יביאנו br

28 כח עד-כזבים יאבד    ואיש שומע לנצח ידבר br

29 כט העז איש רשע בפניו    וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו) br

30 ל אין חכמה ואין תבונה--    ואין עצה לנגד יהוה

31 לא סוס--מוכן ליום מלחמה    וליהוה התשועה