Provérbios 21

1 א   פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה    על-כל-אשר יחפץ יטנו br

2 ב   כל-דרך-איש ישר בעיניו    ותכן לבות יהוה br

3 ג   עשה צדקה ומשפט--    נבחר ליהוה מזבח br

4 ד   רום-עינים ורחב-לב--    נר רשעים חטאת br

5 ה   מחשבות חרוץ אך-למותר    וכל-אץ אך-למחסור br

6 ו   פעל אצרות בלשון שקר--    הבל נדף מבקשי-מות br

7 ז   שד-רשעים יגורם    כי מאנו לעשות משפט br

8 ח   הפכפך דרך איש וזר    וזך ישר פעלו br

9 ט   טוב לשבת על-פנת-גג--    מאשת מדינים ובית חבר br

10 י   נפש רשע אותה-רע    לא-יחן בעיניו רעהו br

11 יא   בענש-לץ יחכם-פתי    ובהשכיל לחכם יקח-דעת br

12 יב   משכיל צדיק לבית רשע    מסלף רשעים לרע br

13 יג   אטם אזנו מזעקת-דל--    גם-הוא יקרא ולא יענה br

14 יד   מתן בסתר יכפה-אף    ושחד בחק חמה עזה br

15 טו   שמחה לצדיק עשות משפט    ומחתה לפעלי און br

16 טז   אדם--תועה מדרך השכל    בקהל רפאים ינוח br

17 יז   איש מחסור אהב שמחה    אהב יין-ושמן לא יעשיר br

18 יח   כפר לצדיק רשע    ותחת ישרים בוגד br

19 יט   טוב שבת בארץ-מדבר--    מאשת מדונים (מדינים) וכעס br

20 כ   אוצר נחמד ושמן--בנוה חכם    וכסיל אדם יבלענו br

21 כא   רדף צדקה וחסד--    ימצא חיים צדקה וכבוד br

22 כב   עיר גברים עלה חכם    וירד עז מבטחה br

23 כג   שמר פיו ולשונו--    שמר מצרות נפשו br

24 כד   זד יהיר לץ שמו--    עושה בעברת זדון br

25 כה   תאות עצל תמיתנו    כי-מאנו ידיו לעשות br

26 כו   כל-היום התאוה תאוה    וצדיק יתן ולא יחשך br

27 כז   זבח רשעים תועבה    אף כי-בזמה יביאנו br

28 כח   עד-כזבים יאבד    ואיש שומע לנצח ידבר br

29 כט   העז איש רשע בפניו    וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו) br

30 ל   אין חכמה ואין תבונה--    ואין עצה לנגד יהוה

31 לא   סוס--מוכן ליום מלחמה    וליהוה התשועה