Provérbios 31

1 א   דברי למואל מלך--    משא אשר-יסרתו אמו br

2 ב   מה-ברי ומה-בר-בטני    ומה בר-נדרי br

3 ג   אל-תתן לנשים חילך    ודרכיך למחות מלכין br

4 ד   אל למלכים למואל--אל למלכים שתו-יין    ולרוזנים או (אי) שכר br

5 ה   פן-ישתה וישכח מחקק    וישנה דין כל-בני-עני br

6 ו   תנו-שכר לאובד    ויין למרי נפש br

7 ז   ישתה וישכח רישו    ועמלו לא יזכר-עוד

8 ח   פתח-פיך לאלם    אל-דין כל-בני חלוף br

9 ט   פתח-פיך שפט-צדק    ודין עני ואביון

10 י   אשת-חיל מי ימצא    ורחק מפנינים מכרה br

11 יא   בטח בה לב בעלה    ושלל לא יחסר br

12 יב   גמלתהו טוב ולא-רע--    כל ימי חייה br

13 יג   דרשה צמר ופשתים    ותעש בחפץ כפיה br

14 יד   היתה כאניות סוחר    ממרחק תביא לחמה br

15 טו   ותקם בעוד לילה--ותתן טרף לביתה    וחק לנערתיה br

16 טז   זממה שדה ותקחהו    מפרי כפיה נטע (נטעה) כרם br

17 יז   חגרה בעוז מתניה    ותאמץ זרועתיה br

18 יח   טעמה כי-טוב סחרה    לא-יכבה בליל (בלילה) נרה br

19 יט   ידיה שלחה בכישור    וכפיה תמכו פלך br

20 כ   כפה פרשה לעני    וידיה שלחה לאביון br

21 כא   לא-תירא לביתה משלג    כי כל-ביתה לבש שנים br

22 כב   מרבדים עשתה-לה    שש וארגמן לבושה br

23 כג   נודע בשערים בעלה    בשבתו עם-זקני-ארץ br

24 כד   סדין עשתה ותמכר    וחגור נתנה לכנעני br

25 כה   עז-והדר לבושה    ותשחק ליום אחרון br

26 כו   פיה פתחה בחכמה    ותורת חסד על-לשונה br

27 כז   צופיה הילכות (הליכות) ביתה    ולחם עצלות לא תאכל br

28 כח   קמו בניה ויאשרוה    בעלה ויהללה br

29 כט   רבות בנות עשו חיל    ואת עלית על-כלנה br

30 ל   שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

31 לא   תנו-לה מפרי ידיה    ויהללוה בשערים מעשיה  {ש}