Provérbios 23

1 א   כי-תשב ללחום את-מושל--    בין תבין את-אשר לפניך br

2 ב   ושמת שכין בלעך--    אם-בעל נפש אתה br

3 ג   אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים br

4 ד   אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל br

5 ה   התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו br כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

6 ו   אל-תלחם--את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו br

7 ז   כי כמו שער בנפשו--    כן-הוא br אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך br

8 ח   פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים br

9 ט   באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך br

10 י   אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא br

11 יא   כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך br

12 יב   הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת br

13 יג   אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות br

14 יד   אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל br

15 טו   בני אם-חכם לבך--    ישמח לבי גם-אני br

16 טז   ותעלזנה כליותי--    בדבר שפתיך מישרים br

17 יז   אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום br

18 יח   כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת br

19 יט   שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך br

20 כ   אל-תהי בסבאי-יין--    בזללי בשר למו br

21 כא   כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה br

22 כב   שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך br

23 כג   אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה br

24 כד   גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו br

25 כה   ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך br

26 כו   תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה) br

27 כז   כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה br

28 כח   אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף br

29 כט   למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--    למי פצעים חנם br למי    חכללות עינים br

30 ל   למאחרים על-היין--    לבאים לחקר ממסך br

31 לא   אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים br

32 לב   אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש br

33 לג   עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות br

34 לד   והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל br

35 לה   הכוני בל-חליתי--    הלמוני בל-ידעתי br מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד