Cânticos 7

1 א שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים

2 ב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך--כמו חלאים מעשה ידי אמן

3 ג שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים

4 ד שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה

5 ה צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים--אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק

6 ו ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן  מלך אסור ברהטים

7 ז מה יפית ומה נעמת--אהבה בתענוגים

8 ח זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות

9 ט אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים

10 י וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים

11 יא אני לדודי ועלי תשוקתו  {ס}

12 יב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים

13 יג נשכימה לכרמים--נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך [ (Song of Solomon 7:14) יד הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים--חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך ]