Cânticos 3

1 א על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

2 ב אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות--אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

3 ג מצאוני השמרים הסבבים בעיר  את שאהבה נפשי ראיתם

4 ד כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו--עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי

5 ה השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

6 ו מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן  מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל

7 ז הנה מטתו שלשלמה--ששים גברים סביב לה  מגברי ישראל

8 ח כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות  {ס}

9 ט אפריון עשה לו המלך שלמה--מעצי הלבנון

10 י עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם

11 יא צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה--בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו  {ס}