Cânticos 6

1 א אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך

2 ב דודי ירד לגנו לערגות הבשם--לרעות בגנים וללקט שושנים

3 ג אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים  {ס}

4 ד יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות

5 ה הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד

6 ו שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

7 ז כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

8 ח ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר

9 ט אחת היא יונתי תמתי--אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה  {ס}

10 י מי זאת הנשקפה כמו שחר  יפה כלבנה ברה כחמה--אימה כנדגלות  {ס}

11 יא אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים

12 יב לא ידעתי--נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב