Oséias 6

1 א לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו

2 ב יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו

3 ג ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ

4 ד מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך

5 ה על כן חצבתי בנביאים--הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא

6 ו כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות

7 ז והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי

8 ח גלעד קרית פעלי און--עקבה מדם

9 ט וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה  כי זמה עשו

10 י בבית ישראל ראיתי שעריריה (שערוריה) שם זנות לאפרים נטמא ישראל

11 יא גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי  {פ}