Oséias 11

1 א כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני

2 ב קראו להם כן הלכו מפניהם--לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון

3 ג ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים

4 ד בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל

5 ה לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב

6 ו וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה--ממעצותיהם

7 ז ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו--יחד לא ירומם

8 ח איך אתנך אפרים אמגנך ישראל--איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי

9 ט לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש--בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר

10 י אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים

11 יא יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה {ס}