Esdras 2

1 א ואלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצור (נבוכדנצר) מלך בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו

2 ב אשר באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי--רחום בענה מספר אנשי עם ישראל  {ס}

3 ג בני פרעש--אלפים מאה שבעים ושנים {ס}

4 ד בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים {ס}

5 ה בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים {ס}

6 ו בני פחת מואב לבני ישוע יואב--אלפים שמנה מאות ושנים עשר {ס}

7 ז בני עילם--אלף מאתים חמשים וארבעה {ס}

8 ח בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה {ס}

9 ט בני זכי שבע מאות וששים {ס}

10 י בני בני שש מאות ארבעים ושנים {ס}

11 יא בני בבי שש מאות עשרים ושלשה {ס}

12 יב בני עזגד--אלף מאתים עשרים ושנים {ס}

13 יג בני אדניקם--שש מאות ששים וששה {ס}

14 יד בני בגוי אלפים חמשים וששה {ס}

15 טו בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה {ס}

16 טז בני אטר ליחזקיה תשעים ושמנה {ס}

17 יז בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה {ס}

18 יח בני יורה מאה ושנים עשר {ס}

19 יט בני חשם מאתים עשרים ושלשה {ס}

20 כ בני גבר תשעים וחמשה {ס}

21 כא בני בית לחם מאה עשרים ושלשה {ס}

22 כב אנשי נטפה חמשים וששה

23 כג אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה {ס}

24 כד בני עזמות ארבעים ושנים {ס}

25 כה בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה {ס}

26 כו בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד {ס}

27 כז אנשי מכמס מאה עשרים ושנים {ס}

28 כח אנשי בית אל והעי מאתים עשרים ושלשה {ס}

29 כט בני נבו חמשים ושנים {ס}

30 ל בני מגביש מאה חמשים וששה {ס}

31 לא בני עילם אחר--אלף מאתים חמשים וארבעה {ס}

32 לב בני חרם שלש מאות ועשרים {ס}

33 לג בני לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה {ס}

34 לד בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה {ס}

35 לה בני סנאה--שלשת אלפים ושש מאות ושלשים {ס}

36 לו הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה  {ס}

37 לז בני אמר אלף חמשים ושנים {ס}

38 לח בני פשחור--אלף מאתים ארבעים ושבעה {ס}

39 לט בני חרם אלף ושבעה עשר {ס}

40 מ הלוים בני ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה  {ס}

41 מא המשררים--בני אסף מאה עשרים ושמנה {פ}

42 מב בני השערים בני שלום בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי--הכל מאה שלשים ותשעה {פ}

43 מג הנתינים {ס}  בני ציחא  {ס}  בני חשופא  {ס}  בני  {ר} br טבעות  {ס}

44 מד בני קרס {ס}  בני סיעהא  {ס}  בני  {ר} br פדון  {ס}

45 מה בני לבנה {ס}  בני חגבה  {ס}  בני  {ר} br עקוב  {ס}

46 מו בני חגב {ס}  בני שמלי (שלמי)  {ס}  בני  {ר} br חנן  {ס}

47 מז בני גדל {ס}  בני גחר  {ס}  בני  {ר} br ראיה  {ס}

48 מח בני רצין {ס}  בני נקודא  {ס}  בני  {ר} br גזם  {ס}

49 מט בני עזא {ס}  בני פסח  {ס}  בני  {ר} br בסי  {ס}

50 נ בני אסנה {ס}  בני מעונים  {ס}  בני  {ר} br נפיסים (נפוסים)  {ס}

51 נא בני בקבוק {ס}  בני חקופא  {ס}  בני  {ר} br חרחור  {ס}

52 נב בני בצלות {ס}  בני מחידא  {ס}  בני  {ר} br חרשא  {ס}

53 נג בני ברקוס {ס}  בני סיסרא  {ס}  בני  {ר} br תמח  {ס}

54 נד בני נציח {ס}  בני חטיפא  {ס}

55 נה בני {ר} br עבדי שלמה  {ס}  בני סטי  {ס}  בני הספרת  {ס}  בני  {ר} br פרודא  {ס}

56 נו בני יעלה {ס}  בני דרקון  {ס}  בני  {ר} br גדל  {ס}

57 נז בני שפטיה {ס}  בני חטיל  {ס}  בני  {ר} br פכרת הצביים--  {ס}  בני אמי

58 נח כל הנתינים--ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים  {ס}

59 נט ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם--אם מישראל הם

60 ס בני דליה בני טוביה בני נקודא--שש מאות חמשים ושנים {ס}

61 סא ומבני הכהנים--בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם

62 סב אלה בקשו כתבם המתיחשים--ולא נמצאו ויגאלו מן הכהנה

63 סג ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים--עד עמד כהן לאורים ולתמים

64 סד כל הקהל כאחד--ארבע רבוא אלפים שלש מאות ששים

65 סה מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה--שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים

66 סו סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה

67 סז גמליהם--ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים--ששת אלפים שבע מאות ועשרים {פ}

68 סח ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם--התנדבו לבית האלהים להעמידו על מכונו

69 סט ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש רבאות ואלף {ס}  וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה  {ס}

70 ע וישבו הכהנים והלוים ומן העם והמשררים והשוערים והנתינים--בעריהם וכל ישראל בעריהם {ס}