Amor

טו התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

טז הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד

Isaías 49:15,16

א הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו br

Salmos 136:1

כג ואני אמרתי בחפזי--    נגרזתי מנגד עיניך br אכן--שמעת קול תחנוני    בשועי אליך br

Salmos 31:23

יב שנאה תערר מדנים    ועל כל-פשעים תכסה אהבה br

Provérbios 10:12

ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

Cânticos 8:7

ח השמיעני בבקר חסדך--    כי-בך בטחתי br הודיעני דרך-זו אלך--    כי-אליך נשאתי נפשי br

Salmos 143:8

ג חסד ואמת    אל-יעזבך br קשרם על-גרגרותיך    כתבם על-לוח לבך br

ד ומצא-חן ושכל-טוב--    בעיני אלהים ואדם br

Provérbios 3:3,4

ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך

Isaías 43:4