Mulher

א חכמות נשים בנתה ביתה    ואולת בידיה תהרסנו br

Provérbios 14:1

21 כא ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה

22 כב ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם

23 כג ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת

Gênesis 2:21-23

טז אשת-חן תתמך כבוד    ועריצים יתמכו-עשר br

Provérbios 11:16

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם

Gênesis 1:27

יא ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך  כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את

Rute 3:11

יט טוב שבת בארץ-מדבר--    מאשת מדונים (מדינים) וכעס br

Provérbios 21:19

ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

Provérbios 31:30

ד אשת-חיל עטרת בעלה    וכרקב בעצמותיו מבישה br

Provérbios 12:4

יד בית והון נחלת אבות    ומיהוה אשה משכלת br

Provérbios 19:14