Salmos 31

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם    בצדקתך פלטני br

3 ג הטה אלי אזנך--    מהרה הצילני br היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות    להושיעני br

4 ד כי-סלעי ומצודתי אתה    ולמען שמך תנחני ותנהלני br

5 ה תוציאני--מרשת זו טמנו לי    כי-אתה מעוזי br

6 ו בידך אפקיד רוחי    פדית אותי יהוה--אל אמת br

7 ז שנאתי השמרים הבלי-שוא    ואני אל-יהוה בטחתי br

8 ח אגילה ואשמחה    בחסדך br אשר ראית את-עניי    ידעת בצרות נפשי br

9 ט ולא הסגרתני ביד-אויב    העמדת במרחב רגלי br

10 י חנני יהוה    כי צר-לי br עששה בכעס עיני    נפשי ובטני br

11 יא כי כלו ביגון חיי--    ושנותי באנחה br כשל בעוני כחי    ועצמי עששו br

12 יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--    ופחד למידעי br ראי בחוץ--    נדדו ממני br

13 יג נשכחתי כמת מלב    הייתי ככלי אבד br

14 יד כי שמעתי דבת רבים--    מגור מסביב br בהוסדם יחד עלי    לקחת נפשי זממו br

15 טו ואני עליך בטחתי יהוה    אמרתי אלהי אתה br

16 טז בידך עתתי    הצילני מיד-אויבי ומרדפי br

17 יז האירה פניך על-עבדך    הושיעני בחסדך br

18 יח יהוה--אל-אבושה כי קראתיך    יבשו רשעים ידמו לשאול br

19 יט תאלמנה שפתי-שקר    הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז br

20 כ מה רב-טובך    אשר-צפנת ליראיך br פעלת לחסים בך    נגד בני אדם br

21 כא תסתירם בסתר פניך--    מרכסי-איש br תצפנם בסכה    מריב לשנות br

22 כב ברוך יהוה    כי הפליא חסדו לי בעיר מצור br

23 כג ואני אמרתי בחפזי--    נגרזתי מנגד עיניך br אכן--שמעת קול תחנוני    בשועי אליך br

24 כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]