Salmos 120

1 א   שיר המעלות br אל-יהוה בצרתה לי--    קראתי ויענני br

2 ב   יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה br

3 ג   מה-יתן לך ומה-יסיף לך--    לשון רמיה br

4 ד   חצי גבור שנונים    עם גחלי רתמים br

5 ה   אויה-לי כי-גרתי משך    שכנתי עם-אהלי קדר br

6 ו   רבת שכנה-לה נפשי--    עם שונא שלום br

7 ז   אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה