Salmos 149

1 א   הללו-יה br שירו ליהוה שיר חדש    תהלתו בקהל חסידים br

2 ב   ישמח ישראל בעשיו    בני-ציון יגילו במלכם br

3 ג   יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו br

4 ד   כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה br

5 ה   יעלזו חסידים בכבוד    ירננו על-משכבותם br

6 ו   רוממות אל בגרונם    וחרב פיפיות בידם br

7 ז   לעשות נקמה בגוים    תוכחות בלאמים br

8 ח   לאסר מלכיהם בזקים    ונכבדיהם בכבלי ברזל br

9 ט   לעשות בהם משפט כתוב--    הדר הוא לכל-חסידיו br הללו-יה