Salmos 48

1 א שיר מזמור לבני-קרח br

2 ב גדול יהוה ומהלל מאד--    בעיר אלהינו הר-קדשו br

3 ג יפה נוף    משוש כל-הארץ br הר-ציון ירכתי צפון    קרית מלך רב br

4 ד אלהים בארמנותיה    נודע למשגב br

5 ה כי-הנה המלכים נועדו    עברו יחדו br

6 ו המה ראו כן תמהו    נבהלו נחפזו br

7 ז רעדה אחזתם שם    חיל כיולדה br

8 ח ברוח קדים--    תשבר אניות תרשיש br

9 ט כאשר שמענו    כן ראינו-- br בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו br אלהים יכוננה עד-עולם    סלה br

10 י דמינו אלהים חסדך--    בקרב היכלך br

11 יא כשמך אלהים--    כן תהלתך על-קצוי-ארץ br צדק    מלאה ימינך br

12 יב ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה    למען משפטיך br

13 יג סבו ציון והקיפוה    ספרו מגדליה br

14 יד שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה    למען תספרו לדור אחרון br [ (Psalms 48:15) טו   כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד    הוא ינהגנו על-מות ]