Salmos 48

1 א   שיר מזמור לבני-קרח br

2 ב   גדול יהוה ומהלל מאד--    בעיר אלהינו הר-קדשו br

3 ג   יפה נוף    משוש כל-הארץ br הר-ציון ירכתי צפון    קרית מלך רב br

4 ד   אלהים בארמנותיה    נודע למשגב br

5 ה   כי-הנה המלכים נועדו    עברו יחדו br

6 ו   המה ראו כן תמהו    נבהלו נחפזו br

7 ז   רעדה אחזתם שם    חיל כיולדה br

8 ח   ברוח קדים--    תשבר אניות תרשיש br

9 ט   כאשר שמענו    כן ראינו-- br בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו br אלהים יכוננה עד-עולם    סלה br

10 י   דמינו אלהים חסדך--    בקרב היכלך br

11 יא   כשמך אלהים--    כן תהלתך על-קצוי-ארץ br צדק    מלאה ימינך br

12 יב   ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה    למען משפטיך br

13 יג   סבו ציון והקיפוה    ספרו מגדליה br

14 יד   שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה    למען תספרו לדור אחרון br [ (Psalms 48:15) טו   כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד    הוא ינהגנו על-מות ]