Salmos 49

1 א   למנצח לבני-קרח מזמור br

2 ב   שמעו-זאת כל-העמים    האזינו כל-ישבי חלד br

3 ג   גם-בני אדם גם-בני-איש--    יחד עשיר ואביון br

4 ד   פי ידבר חכמות    והגות לבי תבונות br

5 ה   אטה למשל אזני    אפתח בכנור חידתי br

6 ו   למה אירא בימי רע--    עון עקבי יסובני br

7 ז   הבטחים על-חילם    וברב עשרם יתהללו br

8 ח   אח--לא פדה יפדה איש    לא-יתן לאלהים כפרו br

9 ט   ויקר פדיון נפשם    וחדל לעולם br

10 י   ויחי-עוד לנצח    לא יראה השחת br

11 יא   כי יראה חכמים ימותו--    יחד כסיל ובער יאבדו br ועזבו לאחרים    חילם br

12 יב   קרבם בתימו לעולם--    משכנתם לדור ודר br קראו בשמותם    עלי אדמות br

13 יג   ואדם ביקר בל-ילין    נמשל כבהמות נדמו br

14 יד   זה דרכם כסל למו    ואחריהם בפיהם ירצו סלה br

15 טו   כצאן לשאול שתו--    מות ירעם br וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול    מזבל לו br

16 טז   אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול    כי יקחני סלה br

17 יז   אל-תירא כי-יעשר איש    כי-ירבה כבוד ביתו br

18 יח   כי לא במותו יקח הכל    לא-ירד אחריו כבודו br

19 יט   כי-נפשו בחייו יברך    ויודך כי-תיטיב לך br

20 כ   תבוא עד-דור אבותיו    עד-נצח לא יראו-אור br [ (Psalms 49:21) כא   אדם ביקר ולא יבין    נמשל כבהמות נדמו ]