Salmos 49

1 א למנצח לבני-קרח מזמור br

2 ב שמעו-זאת כל-העמים    האזינו כל-ישבי חלד br

3 ג גם-בני אדם גם-בני-איש--    יחד עשיר ואביון br

4 ד פי ידבר חכמות    והגות לבי תבונות br

5 ה אטה למשל אזני    אפתח בכנור חידתי br

6 ו למה אירא בימי רע--    עון עקבי יסובני br

7 ז הבטחים על-חילם    וברב עשרם יתהללו br

8 ח אח--לא פדה יפדה איש    לא-יתן לאלהים כפרו br

9 ט ויקר פדיון נפשם    וחדל לעולם br

10 י ויחי-עוד לנצח    לא יראה השחת br

11 יא כי יראה חכמים ימותו--    יחד כסיל ובער יאבדו br ועזבו לאחרים    חילם br

12 יב קרבם בתימו לעולם--    משכנתם לדור ודר br קראו בשמותם    עלי אדמות br

13 יג ואדם ביקר בל-ילין    נמשל כבהמות נדמו br

14 יד זה דרכם כסל למו    ואחריהם בפיהם ירצו סלה br

15 טו כצאן לשאול שתו--    מות ירעם br וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול    מזבל לו br

16 טז אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול    כי יקחני סלה br

17 יז אל-תירא כי-יעשר איש    כי-ירבה כבוד ביתו br

18 יח כי לא במותו יקח הכל    לא-ירד אחריו כבודו br

19 יט כי-נפשו בחייו יברך    ויודך כי-תיטיב לך br

20 כ תבוא עד-דור אבותיו    עד-נצח לא יראו-אור br [ (Psalms 49:21) כא   אדם ביקר ולא יבין    נמשל כבהמות נדמו ]